Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií tu.

Rozumiem
u
_ +
nSPÄŤ eHlavná strana p
Pravidlá k súťažiam

 

Pravidlá súťaže „Šek s podpisom“

 1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom  v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN v dobe od 9. 10. 2017 do 11. 12. 2017 (ďalej len „doba trvania súťaže“) súťaž s názvom „Šek s podpisom“. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky. 

2. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty súťaže, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich blízke osoby. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo osoby vo veku 15 – 18 rokov zastúpené zákonným zástupcom, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky. 

3. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote  2 000 €  (v prípade, že výhercom bude osoba zo Slovenskej republiky) alebo 50 000 Kč (v prípade, že výhercom bude osoba z Českej republiky). Každý účastník dostane ponuku na účasť v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Pred odoslaním ponuky k účasti v súťaži bol vylosovaný zo všetkých účastníkov, ktorým je určená ponuka na účasť v súťaži 1 výhercu. Tento výherca dostane výhru  2 000 €  pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže. 1. platne sa prihlási do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník objaví na šeku vyplnený podpis Lucie Zámečníkovej, miesto Pardubice a dátum 4. 10. 2017. Vyplní účastnícky kupón a tým potvrdí svoju účasť v súťaži. Kupón oddelí a potom spolu s vyplneným objednávacím lístkom s tovarom z priloženého katalógu zašle späť na adresu uvedenú nižšie; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: Ak si zákazník objedná tovar na www.magnet-3pagen.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke. 2. Výhru získa 1 zákazník, ktorý v období od 9. 10. 2017 do 11. 12. 2017 vrátane sa platne prihlási do súťaže podľa bodu 3 ods. 1 týchto pravidiel a urobí objednávku tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk. Na účely tejto súťaže sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 9. 10. 2017 do 11. 12. 2017 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Táto súťaž je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35 a pre Českú  republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.   

4. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na nahlásenú adresu. Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 28. 2. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo nenahlási najneskôr do 28. 2. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 28. 2. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.  Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.   

5. Údaje o výhercovi poskytne PackWay na základe písomnej žiadosti odo dňa 15. 2. 2018. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom či osobne.  

6.Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť PackWay, ako organizátor súťaže, je oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované hore uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu hry bez obmedzenia území, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Tiež záznamy môžu byť zhotovené aj počas odovzdávania  výhry. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.  

7. Zákazník  resp. jeho zákonný zástupca uskutočnením objednávky a postupom podľa bodu 3 týchto pravidiel udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo svojej objednávke spoločnosti (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo) spoločnosti PackWay s.r.o., IČ:25629662 a 3 Pagen Versand und Handelsges. mbh, DE 121730268 so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci králové, oddiel C, vložka 13638 prevádzkovateľom, a s ich prípadným spracovaním na marketingové účely, t.j. ponuka obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách prevádzkovateľa, zahrňujúce aj zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov,  tiež prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, a to na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, prípadne od odvolania súhlasu. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 a súv. zák. č. 122/2013 Zb., t.j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať svoj súhlas, že má právo prístupu k osobným údajom, právo na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržovaní práv prevádzkovateľom sa môže účastník obrátiť na prevádzkovateľa. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 8.Prihlásením sa do súťaže, zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi. Originál pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže  uložený v sídle PackWay. Úplné pravidlá budú počas trvania súťaže zverejnené na www.magnet-3pagen.sk. 

9.Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto súťaže si spoločnosť PackWay vyhradzuje právo daného zákazníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť. 

10.Spoločnosť PackWay nezodpovedá za stratu alebo nedoručenie ňou odoslaných poštovných zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi v súvislosti s touto súťažou. 

11. PackWay nie je zodpovedná za akékoľvek záväzky a riziká spojené s účasťou v tejto súťaži, ani za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži. PackWay nezodpovedá ani za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. 

12.Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaže úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.magnet-3pagen.sk Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodu.

Pravidlá súťaže "10x prenosná TV"

 1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN v dobe od 9. 10. 2017 do 11. 12. 2017 (ďalej len „doba trvania súťaže“) súťaž s názvom "10x prenosná TV". V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky. 

2. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty súťaže, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich blízke osoby. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo osoby vo veku 15 – 18 rokov zastúpené zákonným zástupcom, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky. 

3. Do súťaže bolo vložených celkom 10 prenosných televízorov, každý v hodnote 140 € (v prípade, že výhercom bude osoba zo Slovenskej republiky) alebo 3 500 Kč (v prípade, že výhercom bude osoba z Českej republiky). Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Hra je určená pre prvých 1 000 účastníkov, ktorí sa platne prihlásia do hry po dostaní hracích dokumentov a ktorých prihláška do hry bude evidovaná medzi prvými 1 000. Po skončení súťaže z týchto 1 000 účastníkov bude vyžrebovaných 10 výhercov. Títo výhercovia dostanú výhru prenosný TV pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže: 1. platne sa prihlásia do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a)  písomne: zákazník vyplní účastnícky kupón pod objednávacím lístkom a tým potvrdí svoju účasť v súťaži. Potom spolu s vyplneným objednávacím lístkom s tovarom z priloženého katalógu zašle späť na adresu uvedenú nižšie; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: Ak si zákazník objedná tovar na www.magnet-3pagen.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke. 2. Výhru získa 10 zákazníkov, ktorí v období od 9. 10. 2017 do 11. 12. 2017  vrátane sa platne prihlásia do súťaže podľa bodu 3 ods. 1 týchto pravidiel a urobia objednávku tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk. Na účely tejto súťaže sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 9. 10. 2017 do 11. 12. 2017 alebo v priebehu nasledujúcich 30 dní po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Táto súťaž je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35 a pre Českú  republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2. 4. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na nahlásenú adresu. Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 28. 2. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo nenahlási najneskôr do 28. 2. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 28. 2. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.  Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.   

5. Údaje o výhercovi poskytne PackWay na základe písomnej žiadosti odo dňa 15. 2. 2018. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom či osobne.  

6.Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť PackWay, ako organizátor súťaže, je oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované hore uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu hry bez obmedzenia území, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Tiež záznamy môžu byť zhotovené aj počas odovzdávania  výhry. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.  

7. Zákazník  resp. jeho zákonný zástupca uskutočnením objednávky a postupom podľa bodu 3 týchto pravidiel udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo svojej objednávke spoločnosti (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo) spoločnosti PackWay s.r.o., IČ:25629662 a 3 Pagen Versand und Handelsges. mbh, DE 121730268 so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci králové, oddiel C, vložka 13638 prevádzkovateľom, a s ich prípadným spracovaním na marketingové účely, t.j. ponuka obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách prevádzkovateľa, zahrňujúce aj zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov,  tiež prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, a to na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, prípadne od odvolania súhlasu. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 a súv. zák. č. 122/2013 Zb., t.j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať svoj súhlas, že má právo prístupu k osobným údajom, právo na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržovaní práv prevádzkovateľom sa môže účastník obrátiť na prevádzkovateľa. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

8.Prihlásením sa do súťaže, zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi. Originál pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže  uložený v sídle PackWay. Úplné pravidlá budú počas trvania súťaže zverejnené na www.magnet-3pagen.sk. 

9.Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto súťaže si spoločnosť PackWay vyhradzuje právo daného zákazníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť. 

10.Spoločnosť PackWay nezodpovedá za stratu alebo nedoručenie ňou odoslaných poštovných zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi v súvislosti s touto súťažou. 

11. PackWay nie je zodpovedná za akékoľvek záväzky a riziká spojené s účasťou v tejto súťaži, ani za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži. PackWay nezodpovedá ani za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. 

12.Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaže úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.magnet-3pagen.sk Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodu.

Pravidlá súťaže „5 x TV značky Philips“

1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN v dobe od 13. 9. 2017 do 13. 11. 2017 (ďalej len „doba trvania súťaže“) súťaž s názvom „5 x TV značky Philips“V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky.

 2. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty súťaže, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich blízke osoby. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo osoby vo veku 15 – 18 rokov zastúpené zákonným zástupcom, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky. 

3. Do súťaže bolo vložených celkom 5 televízorov značky Philips, každý v hodnote 222 € (v prípade, že výhercom bude osoba zo Slovenskej republiky) alebo 6 000 Kč (v prípade, že výhercom bude osoba z Českej republiky). Hra je určená pre prvých 500 účastníkov, ktorí sa platne prihlásia do hry po dostaní hracích dokumentov a ktorých prihláška do hry bude evidovaná medzi prvými 500. Po skončení súťaže z týchto 500 účastníkov bude vyžrebovaných 5 výhercov. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Títo výhercovia dostanú televízor výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže: 1. platne sa prihlásia do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník nalepí etiketu na odpovednú obálku a tým potvrdí svoju účasť v súťaži. Potom ho spolu s vyplneným objednávacím lístkom s tovarom z priloženého katalógu zašle späť na adresu uvedenú nižšie; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: Ak si zákazník objedná tovar na www.magnet-3pagen.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke. 2. Výhru získa 5 zákazníkov, ktorí v období od 13. 9. 2017 do 13. 11. 2017 vrátane sa platne prihlásia do súťaže podľa bodu 3 ods. 1 týchto pravidiel a urobia objednávku tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk. Na účely tejto súťaže sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 13. 9. 2017 do 13. 11. 2017 alebo v priebehu nasledujúcich 30 dní po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Táto súťaž je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35 a pre Českú  republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.  

4. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na nahlásenú adresu. Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 31. 1. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo nenahlási najneskôr do 31. 1. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 1. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.  Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.   

5. Údaje o výhercovi poskytne PackWay na základe písomnej žiadosti odo dňa 15. 1. 2018. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom či osobne.  

6.Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť PackWay, ako organizátor súťaže, je oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované hore uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu hry bez obmedzenia území, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Tiež záznamy môžu byť zhotovené aj počas odovzdávania  výhry. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.  

7. Zákazník  resp. jeho zákonný zástupca uskutočnením objednávky a postupom podľa bodu 3 týchto pravidiel udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo svojej objednávke spoločnosti (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo) spoločnosti PackWay s.r.o., IČ:25629662 a 3 Pagen Versand und Handelsges. mbh, DE 121730268 so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci králové, oddiel C, vložka 13638 prevádzkovateľom, a s ich prípadným spracovaním na marketingové účely, t.j. ponuka obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách prevádzkovateľa, zahrňujúce aj zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov,  tiež prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, a to na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, prípadne od odvolania súhlasu. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 a súv. zák. č. 122/2013 Zb., t.j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať svoj súhlas, že má právo prístupu k osobným údajom, právo na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržovaní práv prevádzkovateľom sa môže účastník obrátiť na prevádzkovateľa. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

8.Prihlásením sa do súťaže, zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi. Originál pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže  uložený v sídle PackWay. Úplné pravidlá budú počas trvania súťaže zverejnené na www.magnet-3pagen.sk. 

9.Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto súťaže si spoločnosť PackWay vyhradzuje právo daného zákazníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť. 

10.Spoločnosť PackWay nezodpovedá za stratu alebo nedoručenie ňou odoslaných poštovných zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi v súvislosti s touto súťažou. 

11. PackWay nie je zodpovedná za akékoľvek záväzky a riziká spojené s účasťou v tejto súťaži, ani za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži. PackWay nezodpovedá ani za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. 

12.Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaže úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.magnet-3pagen.sk Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodu.

Pravidlá súťaže „1 x 3000 €“

 1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom  v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN v dobe od 13. 9. 2017 do 13. 11. 2017 (ďalej len „doba trvania súťaže“) súťaž s názvom „1 x 3000 €“. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky. 

2. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty súťaže, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich blízke osoby. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo osoby vo veku 15 – 18 rokov zastúpené zákonným zástupcom, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky. 

3. Do súťaže boli vložené 3 peňažné výhry v hodnote  3 000 €  (v prípade, že výhercom bude osoba zo Slovenskej republiky) alebo 75 000 Kč (v prípade, že výhercom bude osoba z Českej republiky). Každý účastník dostane ponuku na účasť v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Pred odoslaním ponuky k účasti v súťaži bol vylosovaný zo všetkých účastníkov, ktorým je určená ponuka na účasť v súťaži 1 výhercu. Tento výherca dostane výhru  3 000 €  pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže. 1. platne sa prihlásia do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník porovná svoj výherný lístok s výhernými číslami. V prípade, ak je výherné číslo na výhernom lístku, tak ten nalepí na vyznačené pole "vyžiadanie výhry" pod objednávacím lístkom a potvrdí svoju účasť v súťaži. Potom ho zašle späť spolu s vyplneným objednávacím lístkom s tovarom z priloženého katalógu  na adresu uvedenú nižšie; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: Ak si zákazník objedná tovar na www.magnet-3pagen.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke. 2. Výhru získa 1 zákazník, ktorý v období od 13. 9. 2017 do 13. 11. 2017 vrátane sa platne prihlási do súťaže podľa bodu 3 ods. 1 týchto pravidiel a urobí objednávku tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk. Na účely tejto súťaže sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 13. 9. 2017 do 13. 11. 2017 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Táto súťaž je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35 a pre Českú  republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.  

4. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na nahlásenú adresu. Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 31. 1. 2018Ak si výherca neprevezme výhru alebo nenahlási najneskôr do 31. 1. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 1. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.  Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.  

 5. Údaje o výhercovi poskytne PackWay na základe písomnej žiadosti odo dňa 15. 1. 2018. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom či osobne.  

6.Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť PackWay, ako organizátor súťaže, je oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované hore uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu hry bez obmedzenia území, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Tiež záznamy môžu byť zhotovené aj počas odovzdávania  výhry. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.  

7. Zákazník  resp. jeho zákonný zástupca uskutočnením objednávky a postupom podľa bodu 3 týchto pravidiel udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo svojej objednávke spoločnosti (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo) spoločnosti PackWay s.r.o., IČ:25629662 a 3 Pagen Versand und Handelsges. mbh, DE 121730268 so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci králové, oddiel C, vložka 13638 prevádzkovateľom, a s ich prípadným spracovaním na marketingové účely, t.j. ponuka obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách prevádzkovateľa, zahrňujúce aj zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov,  tiež prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, a to na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, prípadne od odvolania súhlasu. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 a súv. zák. č. 122/2013 Zb., t.j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať svoj súhlas, že má právo prístupu k osobným údajom, právo na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržovaní práv prevádzkovateľom sa môže účastník obrátiť na prevádzkovateľa. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

8.Prihlásením sa do súťaže, zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi. Originál pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže  uložený v sídle PackWay. Úplné pravidlá budú počas trvania súťaže zverejnené na www.magnet-3pagen.sk. 

9.Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto súťaže si spoločnosť PackWay vyhradzuje právo daného zákazníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť. 

10.Spoločnosť PackWay nezodpovedá za stratu alebo nedoručenie ňou odoslaných poštovných zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi v súvislosti s touto súťažou. 

11. PackWay nie je zodpovedná za akékoľvek záväzky a riziká spojené s účasťou v tejto súťaži, ani za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži. PackWay nezodpovedá ani za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. 

12.Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaže úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.magnet-3pagen.sk Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodu.

Pravidlá súťaže „3x 1 004€“

 1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom  v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN v dobe od 28. 8. 2017 do 30. 10. 2017 (ďalej len „doba trvania súťaže“) súťaž s názvom „3x 1 004€“. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Hra prebieha na území Českej a Slovenskej republiky. 

2. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty súťaže, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich blízke osoby. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo osoby vo veku 15 – 18 rokov zastúpené zákonným zástupcom, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky. 

3. Do súťaže boli vložené 3 peňažné výhry v hodnote 1 004 €  (v prípade, že výhercom bude osoba zo Slovenskej republiky) alebo 25 123 Kč (v prípade, že výhercom bude osoba z Českej republiky). Každý účastník dostane ponuku na účasť v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Pred odoslaním ponuky k účasti v súťaži boli vylosovaní zo všetkých účastníkov, ktorým je určená ponuka na účasť v súťaži 3 výhercov. Títo výhercovia dostanú výhru 1 004 € pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže. 1. platne sa prihlásia do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: : a) písomne: zákazník vyplní účastnícky kupón a spolu s objednávacím lístkom s tovarom z priloženého katalógu zašle späť na adresu uvedenú nižšie; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: Ak si zákazník objedná tovar na www.magnet-3pagen.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke. 2. Výhru získajú 3 zákazníci, ktorí v období od 28. 8. 2017 do 30. 10. 2017 vrátane sa platne prihlásia do súťaže podľa bodu 3 ods. 1 týchto pravidiel a urobia objednávku tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk. Na účely tejto súťaže sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 28. 8. 2017 do 30. 10. 2017 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Táto súťaž je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35 a pre Českú  republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2. 

4. Výhercom bude výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne im bude výhra zaslaná na adresu nahlásenú výhercami. Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 31. 1. 2018 Ak si výherca neprevezme výhru alebo nenahlási najneskôr do 31. 1. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 1. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.  Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.   

5. Údaje o výhercovi poskytne PackWay na základe písomnej žiadosti odo dňa 15. 1. 2018. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom či osobne.  

6.Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť PackWay, ako organizátor súťaže, je oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované hore uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu hry bez obmedzenia území, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Tiež záznamy môžu byť zhotovené aj počas odovzdávania  výhry. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.

7. Zákazník  resp. jeho zákonný zástupca uskutočnením objednávky a postupom podľa bodu 3 týchto pravidiel udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo svojej objednávke spoločnosti (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo) spoločnosti PackWay s.r.o., IČ:25629662 a 3 Pagen Versand und Handelsges. mbh, DE 121730268 so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci králové, oddiel C, vložka 13638 prevádzkovateľom, a s ich prípadným spracovaním na marketingové účely, t.j. ponuka obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách prevádzkovateľa, zahrňujúce aj zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov,  tiež prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, a to na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, prípadne od odvolania súhlasu. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 a súv. zák. č. 122/2013 Zb., t.j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať svoj súhlas, že má právo prístupu k osobným údajom, právo na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržovaní práv prevádzkovateľom sa môže účastník obrátiť na prevádzkovateľa. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

8.Prihlásením sa do súťaže, zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi. Originál pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže  uložený v sídle PackWay. Úplné pravidlá budú počas trvania súťaže zverejnené na www.magnet-3pagen.sk. 

9.Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto súťaže si spoločnosť PackWay vyhradzuje právo daného zákazníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť. 

10.Spoločnosť PackWay nezodpovedá za stratu alebo nedoručenie ňou odoslaných poštovných zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi v súvislosti s touto súťažou. 

11. PackWay nie je zodpovedná za akékoľvek záväzky a riziká spojené s účasťou v tejto súťaži, ani za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži. PackWay nezodpovedá ani za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. 

12.Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaže úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.magnet-3pagen.sk Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodu.

 

Pravidlá súťaže "Súťaž o 10 000 €"

 

1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len "PackWay ") usporadúva a organizuje pri príležitosti oslavy narodenín v čase od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 (ďalej len "doba trvania súťaže") súťaž s názvom "Súťaž o 10 000 EUR". PackWay je prevádzkovateľom zásielkových obchodov "Blancheporte", Magnet-3Pagen "," modino "a" vypredaj-zlavy ". Počas tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznej forme. Súťaž prebieha spoločne na území Českej a Slovenskej republiky. Tento dokument upravuje tú časť súťaže, ktorá sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

2. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len "zákazník"),ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich blízke osoby. Zo súťaže sú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, alebo nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky.

3. Do súťaže na území Českej a Slovenskej republiky sú vložené nasledujúce výhry:

- hlavná výhra - peňažná výhra 10 000 € (hlavná výhra);

- priebežné odmeny získavané pri súťažení:

- bonus 1 na zľavu 1,99 € (pre každého účastníka ihneď pri dostaní narodeninovej knižky - pozri ďalej),

- bonus 2 na zľavu 15% z objednávky,

- bonus 3 na darček pri objednávke nad 25 €,

- bonus 4 na zľavu vo výške podľa výšky nákupu takto:

• pri nákupe nad 30 € je zľava 8 €,

• pri nákupe nad 58 € je zľava 20 €,

• pri nákupe nad 78 € je zľava 30 €,

- bonus 5 na zľavu 50% z objednávky.

Do hodnoty objednávky sa na účely uplatnenia bonusov (vedľajších výhier) nezapočítava cena poštovného a balného a extra záruky. Bonusy pri vedľajších výhrach sú platné počas trvania súťaže. Získané zľavy nie je možné kombinovať s inými marketingovými akciami.

4. Princíp súťaže spočíva v tom, že účastník postupne využíva všetky priebežné dostané odmeny, čím sa pri využití poslednej z nich (tj. Bonusu 5 na zľavu 50 % z hodnoty objednávky), zaradí automaticky do súťaže o hlavnú výhru. Účastník musí pre účasť v súťaži zakúpiť narodeninovú knižku za 1,99 €. Túto je možné zakúpiť na www. magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.sk,www.modino.sk, www.vypredaj-zlavy.sk alebo na objednávacom lístku Magnet 3Pagen a Blancheporte, prípadne aj iným spôsobom. Ihneď pri zakúpení narodeninovej knižky je v tejto uvedený kód pre bonus na zľavu 1,99 € (bonus 1), ktorý môže účastník využiť po celú dobu trvania súťaže. Kód pre využitie bonusu 1 nájde na objednávacom lístku. Len čo účastník vykoná ďalšiu objednávku, v ktorej využije bonus 1, získa ďalší kód pre bonus na zľavu na nákup 15% (bonus 2). Kód tohto bonusu bude odoslaný v zásielke spolu s objednaným tovarom. Takto účastník pokračuje (využíva postupne bonusy číslo jedna až päť) a to až do uskutočnenia štvrtého nákupu v poradí, kedy v balíčku obsahujúcom objednávku nájde objednávací lístok s kódom pre piatu odmenu - zľavu, ktorá je 50% (bonus 5). Len čo účastník využije bonus 5, je automaticky zaradený do súťaže o hlavnú výhru. Súťaže o hlavnú cenu je možné zúčastniť sa iba v prípade, že zákazník (účastník) postupne využije všetky bonusy 1 až 5. Pre využitie každého nasledujúceho bonusu je nutné využiť vždy všetky predchádzajúce bonusy. Podmienkou pre prihlásenie sa do súťaže je skutočnosť, že zákazník (účastník) objednal, zaslaný tovar prevzal a zaplatil pričom objednávky s bonusmi 1 - 5 boli uskutočnené jedným zákazníkom (zhodné zákaznícke číslo pri každej z objednávok)

5. Do súťaže v Českej a Slovenskej republike je ako hlavná výhra vložená jediná peňažná výhra v hodnote 10 000 € pre obe krajiny (250.000,- Kč v prípade, že výhercom bude osoba z Českej republiky alebo 10 000 Eur v prípade, že výhercom bude osoba zo Slovenskej republiky).

Akcie nie je možné sa zúčastniť bez vlastníctva narodeninovej knižky.

Pre prihlásenie do súťaže o hlavnú cenu musí účastník splniť nasledujúce podmienky:

1. V narodeninovej knižke nájde objednávací lístok s príslušným kódom pre bonus 1. Ten využije pri prvom nákupe tovaru u spoločnosti PackWay. Pri tomto objednávacom lístku je bonus 1 (zľava 1,99 €) na nákup tovaru.

2. Kód pre využitie bonusu 2 príde zákazníkovi v balíčku s prvým nákupom, kde nájde objednávací lístok s príslušným kódom pre bonus 2. Pri druhom nákupe tovaru využije zľavu 15% na svoju objednávku.

3. Kód pre využitie bonusu 3 príde zákazníkovi v balíčku s druhým nákupom, kde nájde objednávací lístok s príslušným kódom pre bonus 3. Pri treťom nákupe tovaru využije ponuku darčeka zadarmo za objednávku nad 25 €.

4. Kód pre využitie bonusu 4 príde zákazníkovi v balíčku s tretím nákupom, kde nájde objednávací lístok s príslušným kódom pre bonus 4. Pri štvrtom nákupe tovaru využije zľavu, ktorú si sám vyberie podľa hodnoty objednávky (pri nákupe nad 30 € je zľava 8 €, pri nákupe nad 58 € je zľava 20 €, pri nákupe nad 78 € je zľava 30 €).

5. Kód pre využitie bonusu 5 príde zákazníkovi v balíčku so štvrtým nákupom, kde nájde objednávací lístok s príslušným kódom pre bonus 5. Pri piatom nákupe tovaru využije zľavu 50% na svoju objednávku. Týmto posledným nákupom vstupuje automaticky do súťaže o 1x 10 000 €, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži. Pravidlá pre využitie darčekov a šekov nájdete na jednotlivých objednávacích lístkoch alebo webových stránkach všetkých značiek uvedených v bode 4. Pokiaľ bude balík rozdelený do dvoch (viac) častí, bude objednávací lístok vložený vždy do 1. balíka.

6. Možné spôsoby objednávania a využívania bonusov:

a) poštou: zákazník odošle vyplnené objednávacie lístky s tovarom spoločnosti PackWay späť na adresu pre objednávky tovaru. Príslušný kód bonusu bude na objednávacom lístku predtlačený.

b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie pre daný bonus (ten nájde v priložených dokumentoch pri objednávacom lístku - teda v balíčku s objednaným tovarom);

c) prostredníctvom internetu: Ak si objedná zákazník tovar na www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.sk, www.modino.sk, www.vypredaj-zlavy.sk zadá kód akcie pre daný bonus do košíka objednávky (ten nájde v priložených dokumentoch pri objednávacom lístku, ktorý je vždy vložený v balíčku s objednaným tovarom), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.

Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Českú republiku: MAGNET-3PAGEN, (BLANCHEPORTE, MODINO, VYPRODEJ-SLEVY), Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Adresa pre Slovenskú republiku: MAGNET-3PAGEN, (BLANCHEPORTE, MODINO, VYPREDAJ-ZLAVY), P. O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

7. Hlavnú výhru získa jeden zákazník, ktorý splní všetkých päť podmienok a ktorý v období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 vrátane urobí objednávky tovaru spoločnosti PackWay alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk, www .blancheporte.sk, www.modino.sk, www.vypredaj-zlavy.sk a bude mať za celú dobu trvania súťaže najvyšší súčet všetkých vykonaných objednávok prevedených v dobe konania súťaže. Do súčtu sa nezapočítava poštovné a balné ani cena extra záruky. Do súčtu nemožno započítať vrátený tovar, ktorý nebol vymenený za iný tovar. Do súčtu sa započítava cena tovaru skutočne poukázaná teda znížená o uplatnené zľavy a akcie. Objednávka vykonaná v čase trvania súťaže je taká objednávka, ktorá bola v tejto dobe zaslaná spôsobom podľa bodu 6 týchto pravidiel a bola v čase trvania súťaže uhradená. Po skončení hry, najneskôr do 31. 12. 2017, PackWay určí jedného výhercu zo všetkých účastníkov, ktorí splnili tieto pravidlá súťaže. Výhercom sa stane ten účastník, ktorého súčet všetkých objednávok vykonaných, doručených a uhradených v dobe trvania súťaže bude najvyšší. V prípade zhody bude výherca ten účastník, ktorý poslednú objednávku urobil skôr. Na účely tejto súťaže sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Táto súťaž je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky.

8. Výhercovi bude hlavná výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na adresu oznámenú výhercom. Hlavná výhra bude odovzdaná formou symbolického poukazu a následne zaslaná na bežný účet výhercu podľa dohody výhercu s usporiadateľom. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 30 dní od určenia výhercu. Ak si neprevezme výherca výhru alebo ak neoznámi najneskôr do 31. 12. 2017spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 12. 2017, alebo ak nebude výherca reagovať na výzvy PackWay (nebude reagovať dlhšie ako 7 dní) výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay . Zákazník berie na vedomie že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 eur je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb a výhru je povinný zdaniť výherca prostredníctvom daňového priznania.

9. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 15. 12. 2017. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

10. Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť PackWay , ako organizátor súťaže, je oprávnený použiť v súlade s § 77 a nasl. zákona 89/2012 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu súťaže bez obmedzenia územia, a to po dobu 5 rokov po ukončení súťaže. Takéto záznamy sa môžu vyhotovovať aj počas odovzdania výhry.

11. Účastník postupom podľa týchto pravidiel udeľuje súhlas so spracovaním svojich údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo spoločnosti PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, IČ 25629662 zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 ako správcovi pre účely organizácie tejto súťaže a s ich spracovaním pre marketingové účely, tj. ponúkanie obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciáchPackWay , zahŕňajúce aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, emailov, ako aj pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., a to na dobu neurčitú, resp. do odvolania súhlasu. Správca môže spracovať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Zb., tj. najmä že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať svoj súhlas, že má právo prístupu k osobným údajom, právo zablokovania nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže účastník obrátiť na správcu. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, www.uoou.cz

12. Prihlásením sa do súťaže zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami, týmto porozumel , a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Originál pravidiel bude po celý čas trvania súťaže uložený v sídle PackWay . Úplné pravidlá budú počas súťaže zverejnené na www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.sk, www.modino.sk, www.vypredaj-zlavy.sk.

13. Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto súťaže si spoločnosť PackWay vyhradzuje právo daného zákazníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do tejto súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že takáto osoba aj napriek uvedenému získala nárok na jednu z výhier, táto nebude odovzdaná. PackWay si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia podmienok súťaže.

14. Spoločnosť PackWay nezodpovedá za stratu alebo nedoručenie ním odosielaných poštových zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi v súvislosti s touto súťažou. Nevyzdvihnuté alebo nerozdelené výhry prepadajú bez náhrady.

15. PackWay nie je zodpovedný za akékoľvek záväzky a riziká spojené s účasťou v tejto súťaži, ani za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži. PackWay nezodpovedá ani za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

16. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, keď dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.sk, www.modino.sk, www.vypredaj-zlavy..sk. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži právnou cestou nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodov.

 

Pravidlá akcie: Darček

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo poškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou. „Balík s odmenou“. V priebehu tejto akcie môže byť odoslanie ponuky k účasti na akcii opakované. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách.

2. Adresát, ktorý si objedná tovar od spoločnosti PackWay nad 20 eur a za tento tovar riadne zaplatí, získa darček podľa svojho výberu. Na výber sú dámske (pánske) hodinky alebo dámska (pánska) peňaženka.

3. Adresát dostane svoj darček spolu s objednaným tovarom. V prípade vyčerpania zásob darčeka zadarmo je PackWay s.r.o. oprávnený zaslať darček zadarmo dodatočne v samostatnej zásielke alebo ho nahradiť iným darčekom primeranej hodnoty.

4. Uskutočnením objednávky adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a súhlasí s nimi.
 

u
Prihlásenie
Vítáme Vás ve světě kutillů, dekorací a drobných pomocníků! Zatím nemáte žádné objednávky. Udělejte radost sobě i nám a kupte si něco z naší nabídky :-)
Registrovať
Zabudnuté heslo
Zabudnuté heslo
u
X
X
X
Hore r
r
o