Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií tu.

Rozumiem
L
_ +

Doplňujúce pravidlá súťaže WK „Veľká výherná súťaž

 1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „Veľká výherná súťaž“. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej, Českej, Poľskej, Maďarskej republiky a Rumunska. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách.
 2. Súťaž prebieha od 18. 9. 2019 do 13. 11. 2019 (ďalej len „doba trvania“).
 3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej, Českej, Poľskej, Maďarskej republiky a Rumunska.
 4. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote 3 000 € (SR) alebo 75 000 Kč (ČR) alebo 12 000 Zl (PL) alebo 900 000 Huf (HU) alebo 12 000 Lei (ROM). Výhra a vyhodnotenie súťaže sú spoločné pre všetky krajiny – Slovenskú, Českú, Poľskú, Maďarskú republiku a Rumunsko.
 5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka k účasti v súťaži. Výherca získa výhru pri splnení podmienok  uvedených v pravidlách súťaže.
 6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:
  1. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň
  2. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník označí políčko na účastníckom kupóne a zároveň vyplní kontrolnú otázku na objednávacom lístku a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.
 7. Výhru získa 1 vyžrebovaný zákazník, ktorý sa v dobe trvania súťaže platne prihlási do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidiel; urobí objednávku podľa bodu 6 odst I. týchto pravidiel. Žrebovanie sa uskutoční po skončení súťaže.
 8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu.
 9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.
 10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.
 11. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pre Poľskú republiku: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10, a pre Maďarskú republiku: P.O.BOX: ASTOREO, Trend 2012 s.r.o., 2041 Budaörs , Pf.: 270 a pre Rumunsko: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.
 12. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 1. 2020. Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 31. 1. 2020 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 1. 2020, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.
 13. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 15. 1. 2020. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

 

Doplňujúce pravidlá súťaže WK „5x televízor Philips“

 1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „5x televízor Philips“. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej a Českej republiky.
 2. Súťaž prebieha od 18. 9. 2019 do 13. 11. 2019 (ďalej len „doba trvania“).
 3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej a Českej republiky.
 4. Do súťaže bolo vložených 5 vecných cien, televízorov PHILIPS, každý v hodnote 222 € (SR) alebo 6 000 Kč (ČR). Model sa môže líšiť od ilustračných obrázkov. Výhra a vyhodnotenie súťaže je spoločné pre obe krajiny – Slovenskú a Českú republiku.
 5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Po skončení súťaže bude vylosovaných 5 výhercov z prvých päťsto zákazníkov, ktorí urobia objednávku z katalógu a za tento tovar riadne zaplatia v období od 18. 9. 2019 do 13. 11. 2019. Títo výhercovia získajú výhry televízory značky PHILIPS pri splnení nižšie uvedených podmienok.
 6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:
  1. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň
  2. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník zaškrtne účastnícke políčko a nalepí príslušnú etiketu na odpovednú obálku a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.
 7. Výhru získa 5 vylosovaných zákazníkov, ktorí sa v dobe trvania súťaže platne prihlásia do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidiel; urobia objednávku podľa bodu 6 odst I. týchto pravidiel (hodnota je určená uhradenou kúpnou cenou).
 8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu.
 9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.
 10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.
 11. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplnenou účasťou do súťaže je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.
 12. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 1. 2020. Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 31. 1. 2020 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 1. 2020, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.
 13. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 15. 1. 2020. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

 

Doplňujúce pravidlá súťaže WFR „2 výhercovia sumy 1 250

 1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „2 výhercovia sumy 1 250 €“. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej a Českej republiky.
 2. Súťaž prebieha od 28. 8. 2019 do 15. 10. 2019 (ďalej len „doba trvania“).
 3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej a Českej republiky.
 4. Do súťaže boli vložené 2 peňažné výhry, každá v hodnote 1.250,- € (31.000,- Kč). Výhra a vyhodnotenie súťaže je spoločné pre obe krajiny – Slovenskú a Českú republiku. Všetci zákazníci, ktorí sa platne prihlásia do súťaže, dostanú nákupné šeky: 5 € ( SK ) alebo 140 Kč ( CZ )
 5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka na účasti v súťaži. Výherca dostane výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže.
 6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:
  1. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň
  2. zákazník se platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník nalepí etiketu na vyznačené miesto a označí svoju účasť nad objednávacím lístkom a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.
 7. Výhru získajú 2 vylosovaní zákazníci, ktorí sa v dobe trvania súťaže platne prihlásia do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidiel; urobí objednávku podľa bodu 6 odst I. týchto pravidiel. Zlosovanie sa uskutoční po skončení súťaže.
 8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu.
 9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.
 10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.
 11. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.
 12. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 12. 2019. Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 31. 12. 2019 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 12. 2019, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.

 

Úplné pravidlá súťaže

 1 Úvod

1.1 Účelom tohto dokumentu "Úplné pravidlá súťaže" (ďalej len "Úplné pravidlá") je úplná a jasná úprava podmienok súťaží organizovaných spoločnosťou PackWay s.r.o. (Ďalej len "PackWay") v Českej a Slovenskej republike.

1.2 Každá jednotlivá súťaž má svoje "Skrátené pravidlá súťaže" (ďalej len "Skrátené pravidlá") a každú súťaž môže PackWay komunikovať za pomoci týchto Skrátených pravidiel. Pravidlá k jednotlivým súťažiam a skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch je potrebné vykladať v súlade s týmito Úplnými pravidlami. V prípade, že je konkrétna podmienka upravená inak v týchto Úplných pravidlách, než v Skrátených pravidlách, potom majú prednosť skrátené pravidlá. V prípade, že úprava v skrátených pravidlách nie je, použijú sa tieto Úplné pravidlá.

1.3 Registráciou do súťaže súťažiaci udeľuje súhlas, ktorým sa zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto Úplné pravidlá.1.4 Tieto Úplné pravidlá sú platné od 1. 5. 2018.  

 

2. Všeobecné ustanovenia

2.1 Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638.

2.2 PackWay je oprávnená organizáciou či inými úkonmi poveriť tretie osoby.

2.3 Čas a miesto konania súťaže je vždy stanovené skrátenými pravidlami.  

 

3. Súťažiaci 

3.1 Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky alebo  Českej republiky, ak nie je v Skrátených pravidlách stanovené inak.

3.2 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci a tiež zákazníci, ktorých prihláška do súťaže je neúplná, nečitateľná, či nepresná.

3.3 Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s týmito Úplnými pravidlami či v rozpore so skráteným pravidlami konkrétnej súťaže nebudú do súťaže zaradené. Aj keď takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá PackWay, ktorá má právomoc rozhodnúť o jej ďalšom použití.

3.4 Súťažiaci bude vylúčený v prípade, že PackWay zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

3.5 Podmienkou získania výhry je, že zákazník urobí a uhradí objednávku tovaru v čase trvania súťaže a to buď z katalógu alebo z internetového obchodu, ktoré sú uvedené v Skrátených pravidlách konkrétnej súťaže a zároveň splní všetky ostatné podmienky uvedené v Skrátených pravidlách konkrétnej súťaže.  

 

4. Mechanika súťaže 

4.1 Súťažiaci sa prihlási do súťaže tak, že splní podmienky uvedené v Skrátených pravidlách a v týchto Úplných pravidlách. 

4.2 Súťaž je založená na náhodnej mechanike, ak nestanovia Skrátené pravidlá konkrétnej súťaže inak.

4.3 Výherca je určovaný, ak nie je v Skrátených pravidlách stanovené inak, týmto spôsobom: 

- žrebom zo všetkých platne prihlásených súťažiacich alebo, 

- žrebom z vopred stanoveného počtu súťažiacich, ktorí sa najrýchlejšie platne prihlásili do súťaže alebo, 

- žrebom z vopred stanoveného počtu súťažiacich, ktorí sa platne prihlásili do súťaže a ktorých objednávka má jednu z najvyšších hodnôt zo všetkých uskutočnených objednávok.

4.4 Súťažiaci je oprávnený sa každej súťaže zúčastniť maximálne raz. V prípade opakovanej účasti je súťažiaci z celej súťaže vyradený.   

 

5. Výhra, výhercovi a odovzdanie výhry 

5.1 Výhra a počet výhercov sú vždy definovaní skrátenými pravidlami.

5.2 Výhru dostane vopred stanovený počet súťažiacich, ktorí splnia podmienky stanovené v Skrátených pravidlách a v týchto Úplných pravidlách.

5.3 Každý súťažiaci má nárok iba na jednu výhru, ak nie je v Skrátených pravidlách stanovené inak.

5.4 Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne ​​oznámi, poprípade mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do dátumu uvedeného v Skrátených pravidlách konkrétnej súťaže

5.5 Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do dátumu uvedeného vo Skrátených pravidlách konkrétnej súťaže spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.

5.6 Ak nesplní výherca podmienky uvedené v týchto Úplných pravidlách a v Skrátených pravidlách konkrétnej súťaže, výhra prepadá v prospech PackWay.

5.7 Ak nebude súťažiaci schopný preukázať svoju totožnosť pri prevzatí výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech PackWay.  

 

6. Licencia na súťažnom diele 

6.1 V prípade, že by bol do súťaže odoslaný súťažný príspevok, ktorý je dielom v zmysle príslušných právnych predpisov (pre účely tohto článku tiež ako "súťažné dielo"), platí pre neho ustanovenia tohto článku.

6.2 Zaslaním súťažného diela do súťaže súťažiaci udeľuje PackWay nevýhradný bezplatný súhlas s tým, že PackWay je oprávnená súťažné dielo využívať na všetky spôsoby použitia, najmä na zverejnenie na FB, webe, komunikačných kanáloch či materiáloch, a k reklamným, propagačným a marketingovým účelom PackWay v zmysle šírenia a použitia týchto autorských diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na dobu trvania majetkových práv autora

.6.3 PackWay nie je povinná túto licenciu využiť a je oprávnená upraviť súťažné diela pre svoje potreby v súlade s autorským zákonom v platnom znení. Pokiaľ je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie so súťažným dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a pod.) Potrebný súhlas súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený odoslaním súťažného diela do súťaže s priloženými osobnými údajmi. PackWay je oprávnená poskytnúť sublicenciu, a ďalej túto licenciu posunúť tretím osobám, a to ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia.

6.4 Súťažiaci registráciou do súťaže a odoslaním súťažného príspevku do súťaže výslovne prehlasuje, že je oprávnený menom autora súťažného diela uvedené súhlasy udeliť. V prípade, že sa v priebehu súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak tohto, zodpovedá súťažiaci v plnom rozsahu za všetky škody či ujmy vzniknutej v tejto súvislosti PackWay a zaväzuje sa tieto škody bezodkladne v plnom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť. Uvedené najmä znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla PackWay alebo inej osobe akákoľvek škoda alebo ujma (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie či uložením pokuty) alebo náklady, je súťažiaci povinný ich v plnom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť.

6.5 Súťažiaci má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela a udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Každý súťažiaci svojou účasťou najmä potvrdzuje, že súťažné dielo do súťaže zaslanej je jeho pôvodným výtvorom čím si na vlastnú zodpovednosť a náklady vysporiadal práva autora súťažného diela v rozsahu Úplných pravidiel a Skrátených pravidiel, tj. Nejde  o zneužitie akýchkoľvek autorských diel. Rovnako tak sa súťažiaci zaväzuje, že použitím súťažného diela podľa týchto Úplných pravidiel a Skrátených pravidiel nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, tj. napr. práva osôb spomínaných či zachytených v súťažnom diele (tj. Práva osobnostné), práva vlastníkov vecí či ochranných známok uvedených v súťažných dielach, atď. Všetky nutné súhlasy súvisiace so zaslaním súťažného diela do súťaže si musí súťažiaci usporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Súťažiaci je povinný PackWay uhradiť akúkoľvek škodu (resp. Odčiniť ujmu) v prípade porušenia licenčných podmienok v týchto Úplných pravidlách stanovených, a zároveň mu zaniká právo na príslušnú výhru.  

 

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov a so zverejnením prejavov osobnej povahy 

7.1 Svojou účasťou v súťaži berie súťažiaci na vedomie, že ním poskytnuté osobné údaje budú spracovávané podľa týchto Úplných pravidiel a podľa dokumentu Ochrana osobných údajov zo strany PackWay ako správcu, vrátane spracovania prostredníctvom spracovateľov uvedených tu.

7.2 Účel spracovania je nasledujúci: realizácia a vyhodnotenie súťaže, resp. odovzdania výhry; súťažiaci udeľuje registráciou do súťaže tiež dobrovoľný súhlas na použitie jeho osobných údajov pre zaradenie do databázy pre marketingové účely spoločnosti, tj. zasielanie vybraných obchodných oznámení s ponukou tovaru a služieb PackWay a to všetkými prostriedkami, vrátane používania elektronických prostriedkov komunikácie v zmysle zákona č. 480 / 2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Účel spracovania je podrobne upravený tu.

7.3 Doba spracovania je upravená tu.

7.4 Súťažiaci berie na vedomie, že má práva uvedené tu.

7.5 Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnená užiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníkov (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje sa dostaviť v usporiadateľom určenom termíne na určené miesto na vytvorenie zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.  

 

8. Záverečné ustanovenia 

8.1 Registráciou do súťaže sa všetci súťažiaci zaväzujú dodržiavať tieto Úplné pravidlá a Skrátené pravidlá konkrétnej súťaže. PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Úplné pravidlá. Všetky zmeny nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. Zmena súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov vynaložených v súťaži. PackWay môže podľa vlastného uváženia vyhlásiť doterajší priebeh súťaže za neplatný z dôvodov akejkoľvek technickej alebo inej systémovej chyby. Pokiaľ z akéhokoľvek závažného dôvodu, ktorý je spôsobilý narušiť alebo inak negatívne ovplyvniť správu, bezpečnosť, čestnosť, poctivosť alebo riadny chod súťaže, nebude môcť súťaž pokračovať podľa plánu, vyhradzuje si PackWay právo podľa vlastného uváženia zrušiť, ukončiť, upraviť alebo pozastaviť túto súťaž.

8.2 Originál pravidiel bude po celú dobu súťaže uložený v sídle PackWay.

8.3 PackWay nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie, či nedoručenie oznámenia o výhre alebo za stratu, poškodenie, zničenie, či nedoručenie výhry z dôvodov spočívajúcich na strane súťažiaceho alebo poskytovateľa poštových služieb alebo iného doručovateľa. Výhry súťažiacich, ktoré z dôvodov spočívajúcich nie na strane PackWay nebude možné doručiť, prepadajú v prospech PackWay.

8.4 PackWay nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou), ani za úplnosť výťahov z týchto Úplných pravidiel, ktoré môžu byť v skrátenej verzii zverejňované v propagačných materiáloch, ani za tlačové chyby .

8.5 PackWay nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy vzniknuté v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky, vrátane prípadného nedoručenia elektronickej pošty a ujmy, ku ktorým by mohlo dôjsť na počítači či inom zariadení súťažiaceho alebo akejkoľvek inej osoby v súvislosti s účasťou v súťaži. PackWay nie je zodpovedná ani za to, že akákoľvek osoba nebola schopná vstúpiť do súťaže alebo ju dokončiť v dôsledku akéhokoľvek technického zlyhania alebo zahltenia sietí prevádzkou.

8.6 PackWay si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky účasti v súťaži, a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich v prípade, že by porušoval Úplné pravidlá či Skrátené pravidlá či všeobecne záväzné právne predpisy, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý.

8.7 PackWay upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže a môže tiež zakladať právo PackWay na náhradu spôsobenej škody.

8.8 Výmena výhry či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možná.

8.9 PackWay nezodpovedá za žiadne škody a / alebo ujmy spôsobenej účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výherca nie je oprávnený požadovať od PackWay žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

8.10 Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to hlavne v prípade, že mu výhry nebudú ich dodávateľom poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s Úplnými pravidlami alebo sa skráteným pravidlami konkrétnej súťaže .

 

Doplňujúce pravidlá súťaže TK 9 NM „Hviezdna obloha “

 1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „Hviezdna obloha “. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej a Českej republiky.
 2. Súťaž prebieha od 7. 8. 2019 do 30. 9. 2019 (ďalej len „doba trvania“).
 3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej a Českej republiky.
 4. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote 1.500 € (37.500 Kč). Výhra a vyhodnotenie súťaže je spoločné pre obe krajiny – Slovenskú a Českú republiku.
 5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka na účasti v súťaži. Výherca dostane výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže.
 6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:
  1. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň
  2. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník nalepí zotretú etiketu na vyznačené miesto pod objednávacím lístkom a označí svoju účasť nad objednávacím lístkom a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle všetko späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.
 7. Výhru získa 1 vylosovaný zákazník, ktorý sa v dobe trvania súťaže platne prihlásia do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidiel; urobí objednávku podľa bodu 6 odst I. týchto pravidel. Zlosovanie sa uskutoční po skončení súťaže.
 8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu.
 9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.
 10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.
 11. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.
 12. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 12. 2019. Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 31. 12. 2019 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 12. 2019, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.
 13. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 16. 12. 2019. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

      

Doplňujúce pravidlá súťaže TK 9 „Súťaž o televízor Samsung“

 1. Spoločnost PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „Súťaž o televízor Samsung“. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej, Českej, Poľskej, Maďarskej republiky a Rumunska.
 2. Súťaž prebieha od 15. 7. 2019 do 16. 9. 2019 (ďalej len „doba trvania“).
 3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej, Českej, Poľskej, Maďarskej republiky a Rumunska.
 4. Do súťaže bola vložená 1 vecná cena, televízor SAMSUNG, v hodnote 1 000 € (SK) alebo 25 000 Kč (CZ) alebo 4 000 Zl (PL) alebo 300 000 Huf (HU) alebo 4 500 Lei (ROM). Model sa môže líšiť od ilustračných obrázkov. Výhra a vyhodnotenie súťaže je spoločné pre všetky krajiny – Slovenskú, Českú, Poľskú, Maďarskú republiku a Rumunsko.
 5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Po skončení súťaže bude vylosovaný 1 výherca, ktorý urobí objednávku z katalógu a za tento tovar riadne zaplatí v období od 15. 7. 2019 do 16. 9. 2019. Tento výherca dostane výhru televízor značky SAMSUNG pri splnení nižšie uvedených podmienok.
 6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:
  1. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň
  2. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník zaškrtne účastnícke políčko a zároveň vyplní kontrolnú otázku u objednávacieho lístka a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižše a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.
 7. Výhru získa 1 vylosovaný zákazník, ktorý sa v dobe trvania súťaže platne prihlási do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidiel; urobí objednávku podľa bodu 6 odst I. týchto pravidel (hodnota je určená uhradenou kúpnou cenou).
 8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas može byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu.
 9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.
 10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnost PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.
 11. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplnenou účasťou do súťaže je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pre Poľskú republiku: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10, a pre Maďarskú republiku: P.O.BOX: ASTOREO, Direct Solution Partner Kft., 2041 Budaörs , Pf.: 270 a pre Rumunsko: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.
 12. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 12. 2019. Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 31. 12. 2019 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 12. 2019, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech společnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.
 13. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 16. 12. 2019. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadné informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

Doplňujúce pravidlá súťaže TK 7 „Šek vo výške až 500 € “

 1. Spoločnost PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „Šek vo výške až 500 € “. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej, Českej, Poľskej, Maďarskej republiky a Rumunska.
 2. Súťaž prebieha od 24. 6. 2019 do 26. 8. 2019 (ďalej len „doba trvania“).
 3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej, Českej, Poľskej, Maďarskej republiky a Rumunska.
 4. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote 500 € (SK) alebo 12 500 Kč (CZ) alebo 2 000 Zl (PL) alebo 150 000 Huf (HU) alebo 2 375 Lei (ROM) a 49 peňažných výhier v hodnote 100 € (SK) alebo 2 500 Kč (CZ) alebo 400 Zl (PL) alebo 30 000 Huf (HU) alebo 475 Lei (ROM). Výhry a vyhodnotenie súťaže sú spoločné pre všetky krajiny – Slovenskú, Českú, Poľskú, Maďarskú republiku a Rumunsko.
 5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka na účasti v súťaži. Výherca dostane výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže. Objednávka súpravy pre voľný čas nie je nevyhnutnou podmienkou účasti v súťaži o šek vo výške až 500 €. Zaslanie formulára o odmietnutí súpravy pre voľný čas nie je k odmietnutiu účasti na súťaži nevyhnutné.
 6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:
  1. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň
  2. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník vyplní vyžiadanie šeku, ktorý sa nachádza dole pod objednávacím lístkom a zároveň vyplní kontrolnú otázku u objednávacieho lístka a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižše a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.
 7. Výhru získa 50 vylosovaných zákazníkov, ktorí sa v dobe trvania súťaže platne prihlásia do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidiel; urobia objednávku podľa bodu 6 odst I. týchto pravidel. Zlosovanie sa uskutoční po skončení súťaže. Výhru 500 € (12 500 Kč, 2 000 Zl, 150 000 Huf, 2 375 Lei) získa zákazník vylosovaný prvý v poradí. Všetci ostatní vylosovaní zákazníci získajú výhru 100 € (2 500 Kč, 400 Zl, 30 000 Huf, 475 Lei).
 8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas može byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu.
 9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.
 10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnost PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.
 11. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pre Poľskú republiku: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10, a pre Maďarskú republiku: P.O.BOX: ASTOREO, Direct Solution Partner Kft., 2041 Budaörs , Pf.: 270 a pre Rumunsko: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.
 12. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 30. 11. 2019. Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 30. 11. 2019 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 30. 11. 2019, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech společnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.
 13. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 15. 11. 2019. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadné informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

 

Doplňujúce pravidlá súťaže WFR SOMMER „1 šek vo výške 3 000 € “

 1. Spoločnost PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „1 šek vo výške 3 000 € “. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej a Českej republiky.
 2. Súťaž prebieha od 10. 6. 2019 do 31. 7. 2019 (ďalej len „doba trvania“).
 3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej a Českej republiky.
 4. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote 3.000 € (75.000 Kč). Výhra a vyhodnotenie súťaže je spoločné pre obe krajiny – Slovenskú a Českú republiku. Všetci zákazníci, ktorí sa platne prihlásia do súťaže, dostanú nákupné šeky: 5 € (SK) alebo 140 Kč (CZ).
 5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka na účasti v súťaži. Výherca dostane výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže.
 6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:
  1. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň
  2. zákazník se platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník nalepí prednostnú etiketu ako odpoveď na odpovednú obálku a označí svoju účast nad objednávacím lístkom a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle všetko späť na adresu uvedenú nižše a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.
 7. Výhru získa 1 vylosovaný zákazník, ktorý sa v dobe trvania súťaže platne prihlásia do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidiel; urobí objednávku podľa bodu 6 odst I. týchto pravidel. Zlosovanie sa uskutoční po skončení súťaže.
 8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas može byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu.
 9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.
 10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnost PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.
 11. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.
 12. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 10. 2019. Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 31. 10. 2019 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 10. 2019, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech společnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.
 13. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 15. 10. 2019. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadné informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

 

Pravidlá "Využitie šeku na 5 €" WFR SOMMER (ďalej len "Pravidlá"): 

1. Spoločnosť PackWay s.r.o, so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 usporadúva pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN v čase od 11. 6. 2019 do 31. 8. 2019 akciu s názvom "Využitie šeku na 5 €". Akcia prebieha na území Slovenskej a Českej republiky.

2. Podmienky uplatnenia stanovenej zľavy. Pre účely tejto akcie je za objednaný tovar považovaný tovar, ktorý je expedovaný. Zľavy sa týkajú len dostupného tovaru, pokiaľ bude tovar už vypredaný a hodnota objednávky tak nedosiahne výšku, pri ktorej by mal zákazník nárok na zľavu, MAGNET 3PAGEN si vyhradzuje právo túto zľavu neudeliť a ako kompenzáciu udeliť zákazníkovi jednorazovú zľavu vo výške 10 % z čiastky zodpovedajúcej expedovanému tovaru. Zľava je organizátorom v tejto akcii poskytovaná v nasledujúcej výške: a)- zľava  140 Kč pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 899 Kč b) pre zákazníkov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, je organizátorom v tejto akcii poskytovaná zľava v nasledujúcej výške: - zľava 5 € pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 33 €; 

3. Zľava sa dá využiť len raz. Pokiaľ bude balík rozdelený do dvoch (viac) častí, bude zľava v príslušnej výške uplatnená až na druhý (či posledný) balík, v ktorom bude tovar organizátorom zákazníkovi doručovaný, prípadne bude príslušná zľava rozdelená a čiastočne uplatnená na viac balíkov, v ktorých bude tovar zákazníkovi organizátorom doručovaný. Pokiaľ zákazník vráti tovar, na ktorého nákup uplatnil zľavu podľa pravidiel tejto akcie v zákonom stanovenej lehote na odstúpenie, vyhradzuje si organizátor právo vrátiť zákazníkovi hodnotu tovaru vráteného v zákonnej lehote len do výšky zodpovedajúcej zákazníkom skutočne uhradenej cene za taký tovar pri prevzatí tovaru. Zákazník berie na vedomie a je výslovne organizátorom v tejto súvislosti informovaný, že pokiaľ by došlo k vráteniu hodnoty tovaru v pôvodnej hodnote, došlo by k bezdôvodnému obohateniu na strane zákazníka. Podmienkou účasti v akcii je riadna úhrada zakúpeného tovaru. Súčasne platí, že do hodnoty objednávky nebude započítavaná hodnota nevyexpedovaného tovaru. Účastník akcie berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že pre účely tejto akcie sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, u ktorého zákazník odstúpil od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. Nevyexpedovaným tovarom sa rozumie tovar, ktorý nie je možné zákazníkovi zaslať spolu so zvyšnou časťou objednávky z dôvodu vyčerpaných skladových zásob produktov.

4. Akcia je platná od 11. 6. 2019 do 31. 8. 2019.

5. Využitie zľavy podľa pravidiel tejto akcie môže účastník akcie využiť objednávkou tovaru zo zásielkového obchodu týmito spôsobmi:

a) poštou - je potreba zaslať podľa pravidiel riadne vyplnený objednávací lístok na nasledujúcu adresu zásielkového obchodu: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Adresa pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

b)  ak si účastník akcie objedná tovar zo zásielkového obchodu telefonicky alebo elektronickou poštou, je treba vyjadriť taktiež súhlas s týmito pravidlami, a to buď operátorovi  telefonicky  alebo výslovne do správy elektronickej pošty, inak sa zákazník nemôže akcie zúčastniť.

c)  ak si zákazník objedná tovar zo zásielkového obchodu cez internetové stránky www.magnet3p.cz alebo www.magnet3p.sk .

6. Účastník akcie potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami vo všetkých bodoch a vyjadruje s nimi svoj súhlas.

 

Doplňujúce pravidlá súťaže TK 4 NM Remail „2 šeky, jeden vo výške 1 000 € a druhý vo výške 500 € “

 1. Spoločnost PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „2 šeky, jeden vo výške 1 000 € a druhý vo výške 500 € “. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej a Českej republiky.
 2. Súťaž prebieha od 27. 5. 2019 do 8. 7. 2019 (ďalej len „doba trvania“).
 3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej a Českej republiky.
 4. Do súťaže boli vložené 2 peňažné výhry v hodnote 1.000 € (25.000 Kč) a 500 € (12.500 Kč). Výhra a vyhodnotenie súťaže je spoločné pre obe krajiny – Slovenskú a Českú republiku.
 5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka na účasti v súťaži. Výherca dostane výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže.
 6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:
  1. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň
  2. zákazník se platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník zotrie stieracie pole, ak tu nájde číslo 119.526, má šancu získať sumu 1.000 € (25.000 Kč), podpíše tento šek. Ak chce získať aj druhý šek na sumu 500 € ( 12.500 Kč), musí svoju účast v súťaži potvrdiť v stanovej lehote 14 dní podpisom na druhom šeku. Tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odešle všetko späť na adresu uvedenú nižše a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.
 7. Výhru získa za predpokladu, že sa v dobe trvania súťaže platne prihlási do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidel a urobí objednávku podľa bodu 6 odst I. týchto pravidel: a) jeden vyžrebovaný zákazník výhru vo výške 1 000 € a ďalej ak sa platne prihlási do súťaže v lehote do 14 dní odo dňa doručenia ponuky k účasti v súťaži, získa ďalšiu výhru vo výške 500 €; alebo b) ak sa výherca sumy 1 000 € platne neprihlási do súťaže v lehote 14 dní odo dňa doručenia ponuky k súťaži, bude vyžrebovaný zo všetkých platne prihlásených zákazníkov iný výherca, ktorý vyhraje sumu vo výške 500 €. Zlosovanie sa uskutoční po skončení súťaže.
 8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas može byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu.
 9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.
 10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnost PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.
 11. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.
 12. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 30. 9. 2019. Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 30. 9. 2019 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 30. 9. 2019, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech společnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.
 13. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 16. 9. 2019. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadné informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

 

Doplňujúce pravidlá „Auto za 60 €“

 1. Spoločnost PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje súťaž s názvom „Auto za 60 €“. Packway je prevádzkovateľom zásielkových obchodov „Blancheporte“, „Magnet 3Pagen“, „modino“, „výpredaj-zľavy“ a „astoreo“. Súťaž prebieha spoločne na území Českej, Slovenskej, Poľskej, Maďarskej republiky a Rumunska.
 2. Súťaž prebieha od 18. 2. 2019 do 31. 5. 2019 (ďalej len „doba trvania“).
 3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal ponuku k súťaži, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Českej,  Slovenskej, Poľskej, Maďarskej republiky a Rumunska. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznej forme.
 4. Do súťaže bola vložená 1 vecná cena, automobil značky Škoda Rapid v hodnote 300.000 Kč (ČR) alebo 11.111 Eur (SR) alebo 44.444 Zl (PL) alebo 3.333.300 Huf (HU) alebo 52.222 Lei (ROM). Výhra a vyhodnotenie súťaže je spoločné pre všetky krajiny – Českú, Slovenskú, Poľskú, Maďarskú republiku a Rumunsko.  
 5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka k účasti v súťaži. Výherca dostane výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže.
 6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:
  1. zákazník urobí a uhradí objednávku za 60 Eur (SR) alebo 1 500 Kč (ČR) alebo 299 Zl (PL) alebo 19.990 Huf (HU) alebo 299 Lei (ROM) a viac (do tejto ceny sa nezapočítava cena poštovného, balného a cena za dobierku), v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu BLANCHEPORTE, MAGNET 3PAGEN, ASTOREO alebo z internetových obchodov www.blancheporte.cz, www.magnet3p.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz, www.blancheporte.sk, www.magnet3p.sk, www.modino.sk, www.vypredaj-zlavy.sk, www.astoreo.pl, www.astoreo.hu, www.astoreo.ro  a zároveň
  2. zákazník platne zaregistruje svoju objednávku do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník odošle unikátny kód (nájde ho v dolnej časti svojej faktúry), vyplní svoje meno a priezvisko a odpovie na kontrolnú otázku „Ktorý produkt z našej ponuky by ste si vzali na dovolenku a prečo?“ a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi unikátny kód (dolná časť faktúry) a odpovie na kontrolnú otázku (pozri vyššie), čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak sa zákazník zaregistruje na www.autoza1500.cz alebo www.autoza60.sk alebo www.astoreo.pl/info/samochod.html alebo www.astoreo.hu/info/auto.html alebo www.astoreo.ro/info/masina.html, kde vyplní údaje nutné pre registráciu. Zákazník môže do súťaže registrovať viac svojich objednávok a tým zväčšiť svoju šancu na výhru. Do súťaže sa započítavajú všetky objednávky odoslané do 31. 5.2019, zaregistrované do 30. 6.2019. Pre účely účasti v súťaži nemožno objednávky nižšie ako 1 500 Kč (ČR) alebo 60 Eur (SR) alebo 299 Zl (PL) alebo 19.990 Huf (HU) alebo 299 Lei (ROM) sčítať.
 7. Výhru získa 1 vylosovaný zákazník, ktorý sa v dobe trvania súťaže platne prihlási do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidiel; urobí objednávku podľa bodu 6 odst I. týchto pravidiel. Zlosovanie sa uskutoční po skončení súťaže.
 8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.blancheporte.cz, www.blancheporte.sk, www.magnet3p.cz, www.magnet3p.sk, www.modino.cz, www.modino.sk, www.vyprodej-slevy.cz, www.vypredaj-zlavy.sk, www.astoreo.pl, www.astoreo.hu, www.astoreo.ro so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu k spracovaniu osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahrňuje vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu za účelom priameho marketingu.
 9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým, že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje sa dostaviť v určenom termíne na určené miesto za účelom vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.
 10. Pre účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. až 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Zákazník, ktorý vyhraje, a zároveň má zakúpenú službu „vrátenie tovaru v lehote 100 dní“, dňom vylosovania, resp. vyrozumenia o výhre, stráca možnosť túto službu využiť. Uhradená suma za túto službu mu bude vrátená.
 11. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka a registrácie je pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Poľskú republiku: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10, a pre Maďarskú republiku: P.O.BOX: ASTOREO, Direct Solution Partner Kft., 2041 Budaörs, Pf.: 270 a pre Rumunsko: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.
 12. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi. Predanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 8. 2019. Ak si výherca neprevezme výhru najneskôr do 31. 8. 2019, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.
 13. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 26. 8. 2019. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadné informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom či osobne.

 

Doplňujúce pravidlá súťaže TK 4 DV „3 šeky, každý na sumu 1 000 € “

 1. Spoločnost PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „3 šeky, každý na sumu 1 000 € “. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej, Českej, Poľskej, Maďarskej republiky a Rumunska.
 2. Súťaž prebieha od 13. 5. 2019 do 15. 7. 2019 (ďalej len „doba trvania“).
 3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej, Českej, Poľskej, Maďarskej republiky a Rumunska.
 4. Do súťaže boli vložené 3 peňažné výhry, každá v hodnote 1 000 € alebo 25 000 Kč (CZ) alebo 4 000 Zl (PL) alebo 300 000 Huf (HU) alebo 4 500 Lei (ROM). Výhra a vyhodnotenie súťaže je spoločné pre všetky krajiny – Slovenskú, Českú, Poľskú, Maďarskú republiku a Rumunsko.
 5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka na účasti v súťaži. Výherca dostane výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže.
 6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:
  1. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň
  2. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník vyplní kontrolnú otázku u objednávacieho lístka a porovná číslo z priloženého dokumentu na vzorovom šeku s vybranými číslami na druhej strane, ak sa číslo zhoduje s jedným z nich, zapíše ho na označené miesto pod objednávacím lístkom a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle všetko späť na adresu uvedenú nižše a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.
 7. Výhru získajú 3 vylosovaní zákazníci, ktorí sa v dobe trvania súťaže platne prihlásia do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidiel; urobia objednávku podľa bodu 6 odst I. týchto pravidel. Zlosovanie sa uskutoční po skončení súťaže.
 8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas može byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu.
 9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.
 10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnost PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.
 11. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pre Poľskú republiku: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10, a pre Maďarskú republiku: P.O.BOX: ASTOREO, Direct Solution Partner Kft., 2041 Budaörs , Pf.: 270 a pre Rumunsko: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.
 12. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 30. 9. 2019. Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 30. 9. 2019 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 30. 9. 2019, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech společnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.
 13. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 16. 9. 2019. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadné informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

 

Doplňujúce pravidlá súťaže TK 4 NM „1 šek vo výške 1 400 € “

 1. Spoločnost PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „1 šek vo výške 1 400 € “. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej a Českej republiky.
 2. Súťaž prebieha od 23. 4. 2019 do 3. 6. 2019 (ďalej len „doba trvania“).
 3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej a Českej republiky.
 4. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote 1.400 € (35.000 Kč). Výhra a vyhodnotenie súťaže je spoločné pre obe krajiny – Slovenskú a Českú republiku.
 5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka na účasti v súťaži. Výherca dostane výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže.
 6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:
  1. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň
  2. zákazník se platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník zotrie etiketu na priloženom dokumente a nalepí ju na označené miesto pod objednávacím lístkom (doplní zvyšok vety) a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle všetko späť na adresu uvedenú nižše a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.
 7. Výhru získa 1 vylosovaný zákazník, ktorý sa v dobe trvania súťaže platne prihlásia do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidiel; urobí objednávku podľa bodu 6 odst I. týchto pravidel. Zlosovanie sa uskutoční po skončení súťaže.
 8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas može byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu.
 9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.
 10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnost PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.
 11. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.
 12. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 8. 2019. Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 31. 8. 2019 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 8. 2019, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech společnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.
 13. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 15. 8. 2019. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadné informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

 

Pravidlá akcie: Darček

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo poškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou. „Balík s odmenou“. V priebehu tejto akcie môže byť odoslanie ponuky k účasti na akcii opakované. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách.

2. Adresát, ktorý si objedná tovar od spoločnosti PackWay nad 20 eur a za tento tovar riadne zaplatí, získa darček podľa svojho výberu. Na výber sú dámske (pánske) hodinky alebo dámska (pánska) peňaženka.

3. Adresát dostane svoj darček spolu s objednaným tovarom. V prípade vyčerpania zásob darčeka zadarmo je PackWay s.r.o. oprávnený zaslať darček zadarmo dodatočne v samostatnej zásielke alebo ho nahradiť iným darčekom primeranej hodnoty.

4. Uskutočnením objednávky adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a súhlasí s nimi.

 

Pravidlá súťaží usporiadavaných značkou MAGNET 3Pagen na Facebooku

1. Usporiadateľ súťaže
1.1 Usporiadateľom súťaží na Fb stránkach https://www.facebook.com/3pagen.sk/ je spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len "PackWay).
1.2 Tieto súťaže nie je organizované v spolupráci so spoločnosťou Facebook.
1.3 V priebehu súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha spoločne na území Českej republiky a Slovenskej republiky.

2. Doba platnosti súťaže
2.1 Súťaž prebieha vždy v období, ktoré je zverejnené v rámci daného príspevku, pod ktorým účastníci súťaže reagujú.
2.2 Súťažná úloha je tiež vždy zverejnená na firemnej stránke v čase konania súťaže. 

3. Účastníci súťaže
3.1 Súťaže sa môže zúčastniť spotrebiteľ tzn. fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, ktorá je staršia ako 18 rokov a má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky (ďalej len "Súťažiaci" alebo "Účastník").
3.2 Účastník musí spĺňať pravidlá použitia siete Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies
3.3 Účastník súťaže môže byť iba ten účastník, ktorý riadne splní všetky podmienky tejto súťaže a splní kritériá pre výhercu (ďalej len "Výherca").

4. Pravidlá súťaže
4.1 Súťažná úloha je zadaná v rámci súťaže s konkrétnym dátumom platnosti.
4.2 Výhercom ceny sa stane určitý počet vyžrebovaných  s odpoveďou na súťažnú otázku. Výherca dostane výherný balíček, ktorý pridelí usporiadateľ súťaže.
4.3 Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz a počíta sa prvá platná vložená odpoveď bez následných úprav.
4.4 Účastník súťaže musí mať vytvorený verejný osobný facebookový profil a sledovať facebookový profil značky Magnet 3Pagen (https://www.facebook.com/3pagen.sk/) pri účasti v súťaži na Facebooku.
4.5 Usporiadateľ je oprávnený účastníka zo súťaže jednostranne vyradiť. 

5. Výhry a podmienky získania výhier
5.1 Do každej súťaže sú venované ceny usporiadateľom.
5.2 Výherca súťaže bude o výhre informovaný na Facebooku v súkromnej správe od Magnet 3Pagen.
5.3 Ak by sa výhercom mal stať súťažiaci, ktorému nie je možné podľa týchto pravidiel výhru poskytnúť, potom príslušná výhra bude udelená súťažiacemu, ktorého opäť vyberie porota.
5.4 Aby mohol výherca získať cenu, musí Magnet 3Pagen doručiť svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu a telefón). 5.5 Ak výherca usporiadateľovi nepošle údaje pre zaslanie výhry do 7 dní od výzvy alebo sa mu nepodarí výhru doručiť, výhra prepadá v prospech usporiadateľa.5 .6 Magnet 3Pagen je oprávnený zverejniť meno a priezvisko výhercu vrátane súťažného príspevku na svojich profiloch na sociálnych sieťach a webových stránkach. Výherca ktorý sa zúčastňuje v súťaži dáva súhlas a udeľuje licenčné oprávnenie.  

6. Záverečné ustanovenia
6.1 Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri organizovaní súťaže a má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súťaže, vrátane jej ukončenia či zrušenia. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej podmienky, a to tak, že zmenu vyhlási na Facebooku, kde sú k dispozícii platné a úplné podmienky.
6.2 Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a poskytuje Magnet 3Pagen dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov - nickname a pre prípad, že sa stane výhercom tiež meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a ďalších údajov, ktoré sa získajú v rámci súťaže ( ďalej len "Údaje"), pre účely organizácie súťaže po dobu 365 dní od udelenia súhlasu. Súhlas je možná kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla spoločnosti usporiadateľa. Ďalšie súvisiace práva sú popísané tu: https://www.magnet-3pagen.sk/info/ochrana-osobnych-udajov.html
6.3 Na poskytnutie výhry nie je právny nárok a hodnotu výhier nemožno vyplatiť v peniazoch. Výherca berie na vedomie, že je povinný vysporiadať svoje prípadné daňové povinnosti voči štátu.
6.4 Tieto podmienky sú platné a účinné od 25.5.2018.

 

L
Prihlásenie
*
*
Zapomenuté heslo
Zabudnuté heslo
L
X
X
X
Hore r
r
o