Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií tu.

Rozumiem
L
_ +

Úplné pravidlá súťaže

 1 Úvod

1.1 Účelom tohto dokumentu "Úplné pravidlá súťaže" (ďalej len "Úplné pravidlá") je úplná a jasná úprava podmienok súťaží organizovaných spoločnosťou PackWay s.r.o. (Ďalej len "PackWay") v Českej a Slovenskej republike.

1.2 Každá jednotlivá súťaž má svoje "Skrátené pravidlá súťaže" (ďalej len "Skrátené pravidlá") a každú súťaž môže PackWay komunikovať za pomoci týchto Skrátených pravidiel. Pravidlá k jednotlivým súťažiam a skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch je potrebné vykladať v súlade s týmito Úplnými pravidlami. V prípade, že je konkrétna podmienka upravená inak v týchto Úplných pravidlách, než v Skrátených pravidlách, potom majú prednosť skrátené pravidlá. V prípade, že úprava v skrátených pravidlách nie je, použijú sa tieto Úplné pravidlá.

1.3 Registráciou do súťaže súťažiaci udeľuje súhlas, ktorým sa zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto Úplné pravidlá.1.4 Tieto Úplné pravidlá sú platné od 1. 5. 2018.  

 

2. Všeobecné ustanovenia

2.1 Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638.

2.2 PackWay je oprávnená organizáciou či inými úkonmi poveriť tretie osoby.

2.3 Čas a miesto konania súťaže je vždy stanovené skrátenými pravidlami.  

 

3. Súťažiaci 

3.1 Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky alebo  Českej republiky, ak nie je v Skrátených pravidlách stanovené inak.

3.2 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci a tiež zákazníci, ktorých prihláška do súťaže je neúplná, nečitateľná, či nepresná.

3.3 Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s týmito Úplnými pravidlami či v rozpore so skráteným pravidlami konkrétnej súťaže nebudú do súťaže zaradené. Aj keď takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá PackWay, ktorá má právomoc rozhodnúť o jej ďalšom použití.

3.4 Súťažiaci bude vylúčený v prípade, že PackWay zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

3.5 Podmienkou získania výhry je, že zákazník urobí a uhradí objednávku tovaru v čase trvania súťaže a to buď z katalógu alebo z internetového obchodu, ktoré sú uvedené v Skrátených pravidlách konkrétnej súťaže a zároveň splní všetky ostatné podmienky uvedené v Skrátených pravidlách konkrétnej súťaže.  

 

4. Mechanika súťaže 

4.1 Súťažiaci sa prihlási do súťaže tak, že splní podmienky uvedené v Skrátených pravidlách a v týchto Úplných pravidlách. 

4.2 Súťaž je založená na náhodnej mechanike, ak nestanovia Skrátené pravidlá konkrétnej súťaže inak.

4.3 Výherca je určovaný, ak nie je v Skrátených pravidlách stanovené inak, týmto spôsobom: 

- žrebom zo všetkých platne prihlásených súťažiacich alebo, 

- žrebom z vopred stanoveného počtu súťažiacich, ktorí sa najrýchlejšie platne prihlásili do súťaže alebo, 

- žrebom z vopred stanoveného počtu súťažiacich, ktorí sa platne prihlásili do súťaže a ktorých objednávka má jednu z najvyšších hodnôt zo všetkých uskutočnených objednávok.

4.4 Súťažiaci je oprávnený sa každej súťaže zúčastniť maximálne raz. V prípade opakovanej účasti je súťažiaci z celej súťaže vyradený.   

 

5. Výhra, výhercovi a odovzdanie výhry 

5.1 Výhra a počet výhercov sú vždy definovaní skrátenými pravidlami.

5.2 Výhru dostane vopred stanovený počet súťažiacich, ktorí splnia podmienky stanovené v Skrátených pravidlách a v týchto Úplných pravidlách.

5.3 Každý súťažiaci má nárok iba na jednu výhru, ak nie je v Skrátených pravidlách stanovené inak.

5.4 Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne ​​oznámi, poprípade mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do dátumu uvedeného v Skrátených pravidlách konkrétnej súťaže

5.5 Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do dátumu uvedeného vo Skrátených pravidlách konkrétnej súťaže spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.

5.6 Ak nesplní výherca podmienky uvedené v týchto Úplných pravidlách a v Skrátených pravidlách konkrétnej súťaže, výhra prepadá v prospech PackWay.

5.7 Ak nebude súťažiaci schopný preukázať svoju totožnosť pri prevzatí výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech PackWay.  

 

6. Licencia na súťažnom diele 

6.1 V prípade, že by bol do súťaže odoslaný súťažný príspevok, ktorý je dielom v zmysle príslušných právnych predpisov (pre účely tohto článku tiež ako "súťažné dielo"), platí pre neho ustanovenia tohto článku.

6.2 Zaslaním súťažného diela do súťaže súťažiaci udeľuje PackWay nevýhradný bezplatný súhlas s tým, že PackWay je oprávnená súťažné dielo využívať na všetky spôsoby použitia, najmä na zverejnenie na FB, webe, komunikačných kanáloch či materiáloch, a k reklamným, propagačným a marketingovým účelom PackWay v zmysle šírenia a použitia týchto autorských diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na dobu trvania majetkových práv autora

.6.3 PackWay nie je povinná túto licenciu využiť a je oprávnená upraviť súťažné diela pre svoje potreby v súlade s autorským zákonom v platnom znení. Pokiaľ je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie so súťažným dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a pod.) Potrebný súhlas súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený odoslaním súťažného diela do súťaže s priloženými osobnými údajmi. PackWay je oprávnená poskytnúť sublicenciu, a ďalej túto licenciu posunúť tretím osobám, a to ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia.

6.4 Súťažiaci registráciou do súťaže a odoslaním súťažného príspevku do súťaže výslovne prehlasuje, že je oprávnený menom autora súťažného diela uvedené súhlasy udeliť. V prípade, že sa v priebehu súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak tohto, zodpovedá súťažiaci v plnom rozsahu za všetky škody či ujmy vzniknutej v tejto súvislosti PackWay a zaväzuje sa tieto škody bezodkladne v plnom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť. Uvedené najmä znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla PackWay alebo inej osobe akákoľvek škoda alebo ujma (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie či uložením pokuty) alebo náklady, je súťažiaci povinný ich v plnom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť.

6.5 Súťažiaci má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela a udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Každý súťažiaci svojou účasťou najmä potvrdzuje, že súťažné dielo do súťaže zaslanej je jeho pôvodným výtvorom čím si na vlastnú zodpovednosť a náklady vysporiadal práva autora súťažného diela v rozsahu Úplných pravidiel a Skrátených pravidiel, tj. Nejde  o zneužitie akýchkoľvek autorských diel. Rovnako tak sa súťažiaci zaväzuje, že použitím súťažného diela podľa týchto Úplných pravidiel a Skrátených pravidiel nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, tj. napr. práva osôb spomínaných či zachytených v súťažnom diele (tj. Práva osobnostné), práva vlastníkov vecí či ochranných známok uvedených v súťažných dielach, atď. Všetky nutné súhlasy súvisiace so zaslaním súťažného diela do súťaže si musí súťažiaci usporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Súťažiaci je povinný PackWay uhradiť akúkoľvek škodu (resp. Odčiniť ujmu) v prípade porušenia licenčných podmienok v týchto Úplných pravidlách stanovených, a zároveň mu zaniká právo na príslušnú výhru.  

 

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov a so zverejnením prejavov osobnej povahy 

7.1 Svojou účasťou v súťaži berie súťažiaci na vedomie, že ním poskytnuté osobné údaje budú spracovávané podľa týchto Úplných pravidiel a podľa dokumentu Ochrana osobných údajov zo strany PackWay ako správcu, vrátane spracovania prostredníctvom spracovateľov uvedených tu.

7.2 Účel spracovania je nasledujúci: realizácia a vyhodnotenie súťaže, resp. odovzdania výhry; súťažiaci udeľuje registráciou do súťaže tiež dobrovoľný súhlas na použitie jeho osobných údajov pre zaradenie do databázy pre marketingové účely spoločnosti, tj. zasielanie vybraných obchodných oznámení s ponukou tovaru a služieb PackWay a to všetkými prostriedkami, vrátane používania elektronických prostriedkov komunikácie v zmysle zákona č. 480 / 2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Účel spracovania je podrobne upravený tu.

7.3 Doba spracovania je upravená tu.

7.4 Súťažiaci berie na vedomie, že má práva uvedené tu.

7.5 Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnená užiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníkov (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje sa dostaviť v usporiadateľom určenom termíne na určené miesto na vytvorenie zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.  

 

8. Záverečné ustanovenia 

8.1 Registráciou do súťaže sa všetci súťažiaci zaväzujú dodržiavať tieto Úplné pravidlá a Skrátené pravidlá konkrétnej súťaže. PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Úplné pravidlá. Všetky zmeny nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. Zmena súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov vynaložených v súťaži. PackWay môže podľa vlastného uváženia vyhlásiť doterajší priebeh súťaže za neplatný z dôvodov akejkoľvek technickej alebo inej systémovej chyby. Pokiaľ z akéhokoľvek závažného dôvodu, ktorý je spôsobilý narušiť alebo inak negatívne ovplyvniť správu, bezpečnosť, čestnosť, poctivosť alebo riadny chod súťaže, nebude môcť súťaž pokračovať podľa plánu, vyhradzuje si PackWay právo podľa vlastného uváženia zrušiť, ukončiť, upraviť alebo pozastaviť túto súťaž.

8.2 Originál pravidiel bude po celú dobu súťaže uložený v sídle PackWay.

8.3 PackWay nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie, či nedoručenie oznámenia o výhre alebo za stratu, poškodenie, zničenie, či nedoručenie výhry z dôvodov spočívajúcich na strane súťažiaceho alebo poskytovateľa poštových služieb alebo iného doručovateľa. Výhry súťažiacich, ktoré z dôvodov spočívajúcich nie na strane PackWay nebude možné doručiť, prepadajú v prospech PackWay.

8.4 PackWay nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou), ani za úplnosť výťahov z týchto Úplných pravidiel, ktoré môžu byť v skrátenej verzii zverejňované v propagačných materiáloch, ani za tlačové chyby .

8.5 PackWay nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy vzniknuté v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky, vrátane prípadného nedoručenia elektronickej pošty a ujmy, ku ktorým by mohlo dôjsť na počítači či inom zariadení súťažiaceho alebo akejkoľvek inej osoby v súvislosti s účasťou v súťaži. PackWay nie je zodpovedná ani za to, že akákoľvek osoba nebola schopná vstúpiť do súťaže alebo ju dokončiť v dôsledku akéhokoľvek technického zlyhania alebo zahltenia sietí prevádzkou.

8.6 PackWay si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky účasti v súťaži, a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich v prípade, že by porušoval Úplné pravidlá či Skrátené pravidlá či všeobecne záväzné právne predpisy, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý.

8.7 PackWay upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže a môže tiež zakladať právo PackWay na náhradu spôsobenej škody.

8.8 Výmena výhry či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možná.

8.9 PackWay nezodpovedá za žiadne škody a / alebo ujmy spôsobenej účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výherca nie je oprávnený požadovať od PackWay žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

8.10 Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to hlavne v prípade, že mu výhry nebudú ich dodávateľom poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s Úplnými pravidlami alebo sa skráteným pravidlami konkrétnej súťaže .

 

Pravidlá súťaže „1 x 1 000 €“

 1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom  v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN v dobe od 7. 5. 2018 do 2. 7. 2018 (ďalej len „doba trvania súťaže“) súťaž s názvom  „1 x 1 000 €“. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha na území Českej, republiky a Slovenskej republiky.

 2. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty súťaže, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich blízke osoby. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo osoby vo veku 15 – 18 rokov zastúpené zákonným zástupcom, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky a Slovenskej republiky. 

3. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote  1 000 €  (v prípade, že výhercom bude osoba zo Slovenskej republiky) alebo 25 000 Kč (v prípade, že výhercom bude osoba z Českej republiky. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Pred odoslaním ponuky k účasti v súťaži bol vylosovaný zo všetkých účastníkov, ktorým je určená ponuka na súťaž 1 výherca. Výherca dostane výhru 1 000 € (25 000 Kč) pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže: 1. Platne sa prihlási do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: : zákazník skontroluje, či má v rámčeku v súťažných dokumentoch napísané "na vyplatenie". Ak áno, potvrdí svoju účasť v súťaži nad vyplnený objednávací lístok a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet-3pagen.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke. 2. Výhru získa 1 vylosovaný zákazník, ktorý v období od 7. 5. 2018 do 2. 7. 2018 vrátane sa platne prihlási do súťaže podľa bodu 3 ods. 1 týchto pravidiel a urobí objednávku tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk. Na účely tejto súťaže sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 7. 5. 2018 do 2. 7. 2018 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Táto súťaž je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35 a pre Českú  republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.   

4. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na nahlásenú adresu. Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 30. 9. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo nenahlási najneskôr do 30. 9. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 30. 9. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.  Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.  

5. Údaje o výhercovi poskytne PackWay na základe písomnej žiadosti odo dňa 17. 9. 2018. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom či osobne. 

 6.Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť PackWay, ako organizátor súťaže, je oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované hore uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu hry bez obmedzenia území, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Tiež záznamy môžu byť zhotovené aj počas odovzdávania  výhry. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.  

7. Zákazník  resp. jeho zákonný zástupca uskutočnením objednávky a postupom podľa bodu 3 týchto pravidiel udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo svojej objednávke spoločnosti (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo) spoločnosti PackWay s.r.o., IČ:25629662 a 3 Pagen Versand und Handelsges. mbh, DE 121730268 so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci králové, oddiel C, vložka 13638 prevádzkovateľom, a s ich prípadným spracovaním na marketingové účely, t.j. ponuka obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách prevádzkovateľa, zahrňujúce aj zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov,  tiež prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, a to na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, prípadne od odvolania súhlasu. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 a súv. zák. č. 122/2013 Zb., t.j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať svoj súhlas, že má právo prístupu k osobným údajom, právo na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržovaní práv prevádzkovateľom sa môže účastník obrátiť na prevádzkovateľa. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

8.Prihlásením sa do súťaže, zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi. Originál pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže  uložený v sídle PackWay. Úplné pravidlá budú počas trvania súťaže zverejnené na www.magnet-3pagen.sk. 

9.Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto súťaže si spoločnosť PackWay vyhradzuje právo daného zákazníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť. 

10.Spoločnosť PackWay nezodpovedá za stratu alebo nedoručenie ňou odoslaných poštovných zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi v súvislosti s touto súťažou.

11. PackWay nie je zodpovedná za akékoľvek záväzky a riziká spojené s účasťou v tejto súťaži, ani za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži. PackWay nezodpovedá ani za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

12.Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaže úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.magnet-3pagen.sk Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodu.

 

 

Pravidlá súťaže „ Šek na 1 000 €“ 

1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom  v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN v dobe od 19. 3. 2018 do 14. 5. 2018 (ďalej len „doba trvania súťaže“) súťaž s názvom „Šek na 1 000 €“. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha na území Českej, Slovenskej republiky a Poľskej republiky. 

2. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty súťaže, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich blízke osoby. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo osoby vo veku 15 – 18 rokov zastúpené zákonným zástupcom, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky, Slovenskej republiky alebo Poľskej republiky. 

3. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote  1 000 €  (v prípade, že výhercom bude osoba zo Slovenskej republiky) alebo 25 000 Kč (v prípade, že výhercom bude osoba z Českej republiky) alebo 3 850 ZL (v prípade, že výhercom bude osoba z Poľskej republiky)  . Každý účastník dostane ponuku na účasť v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Po skončení súťaže vyberie PackWay zo všetkých platných prihlášok do súťaže 1 výhercu, ktorý bude mať najkreatívnejšiu a najzaujímavejšiu odpoveď. Výherca dostane výhru 1 000 € (25 000 Kč  alebo 3 850 Zl) pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže: 1. Platne sa prihlási do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník skontroluje, či je jeho šek napísaný modrým atramentom, je na ňom pečiatka, je podpísaný a je na ňom suma 1 000 € (pre SR) alebo 25 000 Kč (pre ČR) alebo 3 850 Zl (pre PR); vyplní účastnícky kupón spolu s doplňujúcou otázkou: "Ktorý z produktov z tohto katalógu Vám urobí ľahší život? A prečo?" A tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle ju späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet-3pagen.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke. 2. Výhru získa 1 vylosovaný zákazník, ktorý v období od 19. 3. 2018 do 14. 5. 2018 vrátane sa platne prihlási do súťaže podľa bodu 3 ods. 1 týchto pravidiel a urobí objednávku tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk. Na účely tejto súťaže sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 19. 3. 2018 do 14. 5. 2018 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Táto súťaž je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35 a pre Českú  republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pre Poľskú republiku: MAGNET DOM A MODA, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznaň 10. 

4. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na nahlásenú adresu. Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 31. 7. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo nenahlási najneskôr do 31. 7. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 7. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.  Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.  

5. Údaje o výhercovi poskytne PackWay na základe písomnej žiadosti odo dňa 16. 7. 2018. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom či osobne.  

6.Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť PackWay, ako organizátor súťaže, je oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované hore uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu hry bez obmedzenia území, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Tiež záznamy môžu byť zhotovené aj počas odovzdávania  výhry. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb. 

7. Zákazník  resp. jeho zákonný zástupca uskutočnením objednávky a postupom podľa bodu 3 týchto pravidiel udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo svojej objednávke spoločnosti (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo) spoločnosti PackWay s.r.o., IČ:25629662 a 3 Pagen Versand und Handelsges. mbh,DE 121730268 so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci králové, oddiel C, vložka 13638 prevádzkovateľom, a s ich prípadným spracovaním na marketingové účely, t.j. ponuka obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách prevádzkovateľa, zahrňujúce aj zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov,  tiež prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, a to na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, prípadne od odvolania súhlasu. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 a súv. zák. č. 122/2013 Zb., t.j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať svoj súhlas, že má právo prístupu k osobným údajom, právo na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržovaní práv prevádzkovateľom sa môže účastník obrátiť na prevádzkovateľa. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

8.Prihlásením sa do súťaže, zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi. Originál pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže  uložený v sídle PackWay. Úplné pravidlá budú počas trvania súťaže zverejnené na www.magnet-3pagen.sk. 

9.Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto súťaže si spoločnosť PackWay vyhradzuje právo daného zákazníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť. 

10.Spoločnosť PackWay nezodpovedá za stratu alebo nedoručenie ňou odoslaných poštovných zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi v súvislosti s touto súťažou. 

11. PackWay nie je zodpovedná za akékoľvek záväzky a riziká spojené s účasťou v tejto súťaži, ani za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži. PackWay nezodpovedá ani za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. 

12.Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaže úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.magnet-3pagen.sk Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodu.   

Pravidlá súťaže „3x kávovar KRUPS“ 

1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom  v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN v dobe od 19. 3. 2018 do 14. 5. 2018 (ďalej len „doba trvania súťaže“) súťaž s názvom „3x kávovar KRUPS“. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky. 

2. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty súťaže, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich blízke osoby. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo osoby vo veku 15 – 18 rokov zastúpené zákonným zástupcom, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky. 

3. Do súťaže boli vložené celkom 3 značky Krups, každý v hodnote 388 € (v prípade, že výhercom bude osoba zo Slovenskej republiky) alebo 10 500 Kč (v prípade, že výhercom bude osoba z Českej republiky). Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre prvých 500 účastníkov, ktorí sa platne prihlásia do súťaže po dostaní hracích dokumentov a ktorých prihláška do súťaže bude evidovaná medzi prvými 500. Po skončení súťaže z týchto 500 účastníkov budú vyžrebovaní 3 výhercovia. Títo výhercovia dostanú výhru kávovar pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže: 1. platne sa prihlási do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník nalepí etiketu pod objednávací lístok a tým potvrdí svoju účasť v súťaži. Potom ho spolu s vyplneným objednávacím lístkom s tovarom z priloženého katalógu zašle späť na adresu uvedenú nižšie; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet-3pagen.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke. 2. Výhru získaju 3 zákazníci, ktorí v období od 19. 3. 2018 do 14. 5. 2018 vrátane sa platne prihlásia do súťaže podľa bodu 3 ods. 1 týchto pravidiel a urobia objednávku tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk. Na účely tejto súťaže sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 19. 3. 2018 do 14. 5. 2018 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Táto súťaž je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35 a pre Českú  republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.

4. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na nahlásenú adresu. Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 31. 7. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo nenahlási najneskôr do 31. 7. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 7. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.  Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.  

5. Údaje o výhercovi poskytne PackWay na základe písomnej žiadosti odo dňa 16. 7. 2018. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom či osobne.  

6.Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť PackWay, ako organizátor súťaže, je oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované hore uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu hry bez obmedzenia území, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Tiež záznamy môžu byť zhotovené aj počas odovzdávania  výhry. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb. 

7. Zákazník  resp. jeho zákonný zástupca uskutočnením objednávky a postupom podľa bodu 3 týchto pravidiel udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo svojej objednávke spoločnosti (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo) spoločnosti PackWay s.r.o., IČ:25629662 a 3 Pagen Versand und Handelsges. mbh,DE 121730268 so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci králové, oddiel C, vložka 13638 prevádzkovateľom, a s ich prípadným spracovaním na marketingové účely, t.j. ponuka obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách prevádzkovateľa, zahrňujúce aj zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov,  tiež prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, a to na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, prípadne od odvolania súhlasu. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 a súv. zák. č. 122/2013 Zb., t.j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať svoj súhlas, že má právo prístupu k osobným údajom, právo na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržovaní práv prevádzkovateľom sa môže účastník obrátiť na prevádzkovateľa. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

8.Prihlásením sa do súťaže, zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi. Originál pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže  uložený v sídle PackWay. Úplné pravidlá budú počas trvania súťaže zverejnené na www.magnet-3pagen.sk. 

9.Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto súťaže si spoločnosť PackWay vyhradzuje právo daného zákazníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť. 

10.Spoločnosť PackWay nezodpovedá za stratu alebo nedoručenie ňou odoslaných poštovných zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi v súvislosti s touto súťažou. 

11. PackWay nie je zodpovedná za akékoľvek záväzky a riziká spojené s účasťou v tejto súťaži, ani za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži. PackWay nezodpovedá ani za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. 

12.Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaže úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.magnet-3pagen.sk Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodu.   

Pravidlá súťaže „3x kávovar KRUPS“

 1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom  v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN v dobe od 19. 3. 2018 do 14. 5. 2018 (ďalej len „doba trvania súťaže“) súťaž s názvom „3x kávovar KRUPS“. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky. 

2. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty súťaže, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich blízke osoby. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo osoby vo veku 15 – 18 rokov zastúpené zákonným zástupcom, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky. 

3. Do súťaže boli vložené celkom 3 značky Krups, každý v hodnote 388 € (v prípade, že výhercom bude osoba zo Slovenskej republiky) alebo 10 500 Kč (v prípade, že výhercom bude osoba z Českej republiky). Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre prvých 500 účastníkov, ktorí sa platne prihlásia do súťaže po dostaní hracích dokumentov a ktorých prihláška do súťaže bude evidovaná medzi prvými 500. Po skončení súťaže z týchto 500 účastníkov budú vyžrebovaní 3 výhercovia. Títo výhercovia dostanú výhru kávovar pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže: 1. platne sa prihlási do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník nalepí etiketu pod objednávací lístok a tým potvrdí svoju účasť v súťaži. Potom ho spolu s vyplneným objednávacím lístkom s tovarom z priloženého katalógu zašle späť na adresu uvedenú nižšie; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet-3pagen.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke. 2. Výhru získaju 3 zákazníci, ktorí v období od 19. 3. 2018 do 14. 5. 2018 vrátane sa platne prihlásia do súťaže podľa bodu 3 ods. 1 týchto pravidiel a urobia objednávku tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk. Na účely tejto súťaže sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 19. 3. 2018 do 14. 5. 2018 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Táto súťaž je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35 a pre Českú  republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.

4. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na nahlásenú adresu. Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 31. 7. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo nenahlási najneskôr do 31. 7. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 7. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.  Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.   

5. Údaje o výhercovi poskytne PackWay na základe písomnej žiadosti odo dňa 16. 7. 2018. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom či osobne.  

6.Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť PackWay, ako organizátor súťaže, je oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované hore uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu hry bez obmedzenia území, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Tiež záznamy môžu byť zhotovené aj počas odovzdávania  výhry. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.  

7. Zákazník  resp. jeho zákonný zástupca uskutočnením objednávky a postupom podľa bodu 3 týchto pravidiel udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo svojej objednávke spoločnosti (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo) spoločnosti PackWay s.r.o., IČ:25629662 a 3 Pagen Versand und Handelsges. mbh, DE 121730268 so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci králové, oddiel C, vložka 13638 prevádzkovateľom, a s ich prípadným spracovaním na marketingové účely, t.j. ponuka obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách prevádzkovateľa, zahrňujúce aj zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov,  tiež prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, a to na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, prípadne od odvolania súhlasu. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 a súv. zák. č. 122/2013 Zb., t.j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať svoj súhlas, že má právo prístupu k osobným údajom, právo na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržovaní práv prevádzkovateľom sa môže účastník obrátiť na prevádzkovateľa. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

8.Prihlásením sa do súťaže, zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi. Originál pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže  uložený v sídle PackWay. Úplné pravidlá budú počas trvania súťaže zverejnené na www.magnet-3pagen.sk. 

9.Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto súťaže si spoločnosť PackWay vyhradzuje právo daného zákazníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť. 

10.Spoločnosť PackWay nezodpovedá za stratu alebo nedoručenie ňou odoslaných poštovných zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi v súvislosti s touto súťažou.

11. PackWay nie je zodpovedná za akékoľvek záväzky a riziká spojené s účasťou v tejto súťaži, ani za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži. PackWay nezodpovedá ani za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. 

12.Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaže úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.magnet-3pagen.sk Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodu.    

Pravidlá súťaže „ Šek na 1 000 €“

 1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom  v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN v dobe od 19. 3. 2018 do 14. 5. 2018 (ďalej len „doba trvania súťaže“) súťaž s názvom „Šek na 1 000 €“. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha na území Českej, Slovenskej republiky a Poľskej republiky. 

2. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty súťaže, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich blízke osoby. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo osoby vo veku 15 – 18 rokov zastúpené zákonným zástupcom, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky, Slovenskej republiky alebo Poľskej republiky. 

3. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote  1 000 €  (v prípade, že výhercom bude osoba zo Slovenskej republiky) alebo 25 000 Kč (v prípade, že výhercom bude osoba z Českej republiky) alebo 3 850 ZL (v prípade, že výhercom bude osoba z Poľskej republiky)  . Každý účastník dostane ponuku na účasť v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Po skončení súťaže vyberie PackWay zo všetkých platných prihlášok do súťaže 1 výhercu, ktorý bude mať najkreatívnejšiu a najzaujímavejšiu odpoveď. Výherca dostane výhru 1 000 € (25 000 Kč  alebo 3 850 Zl) pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže: 1. Platne sa prihlási do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník skontroluje, či je jeho šek napísaný modrým atramentom, je na ňom pečiatka, je podpísaný a je na ňom suma 1 000 € (pre SR) alebo 25 000 Kč (pre ČR) alebo 3 850 Zl (pre PR); vyplní účastnícky kupón spolu s doplňujúcou otázkou: "Ktorý z produktov z tohto katalógu Vám urobí ľahší život? A prečo?" A tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle ju späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet-3pagen.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke. 2. Výhru získa 1 vylosovaný zákazník, ktorý v období od 19. 3. 2018 do 14. 5. 2018 vrátane sa platne prihlási do súťaže podľa bodu 3 ods. 1 týchto pravidiel a urobí objednávku tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk. Na účely tejto súťaže sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 19. 3. 2018 do 14. 5. 2018 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Táto súťaž je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35 a pre Českú  republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pre Poľskú republiku: MAGNET DOM A MODA, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznaň 10. 

4. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na nahlásenú adresu. Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 31. 7. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo nenahlási najneskôr do 31. 7. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 7. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.  Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.   

5. Údaje o výhercovi poskytne PackWay na základe písomnej žiadosti odo dňa 16. 7. 2018. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom či osobne.  

6.Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť PackWay, ako organizátor súťaže, je oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované hore uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu hry bez obmedzenia území, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Tiež záznamy môžu byť zhotovené aj počas odovzdávania  výhry. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.  

7. Zákazník  resp. jeho zákonný zástupca uskutočnením objednávky a postupom podľa bodu 3 týchto pravidiel udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo svojej objednávke spoločnosti (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo) spoločnosti PackWay s.r.o., IČ:25629662 a 3 Pagen Versand und Handelsges. mbh, DE 121730268 so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci králové, oddiel C, vložka 13638 prevádzkovateľom, a s ich prípadným spracovaním na marketingové účely, t.j. ponuka obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách prevádzkovateľa, zahrňujúce aj zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov,  tiež prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, a to na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, prípadne od odvolania súhlasu. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 a súv. zák. č. 122/2013 Zb., t.j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať svoj súhlas, že má právo prístupu k osobným údajom, právo na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržovaní práv prevádzkovateľom sa môže účastník obrátiť na prevádzkovateľa. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

8.Prihlásením sa do súťaže, zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi. Originál pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže  uložený v sídle PackWay. Úplné pravidlá budú počas trvania súťaže zverejnené na www.magnet-3pagen.sk. 

9.Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto súťaže si spoločnosť PackWay vyhradzuje právo daného zákazníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť. 

10.Spoločnosť PackWay nezodpovedá za stratu alebo nedoručenie ňou odoslaných poštovných zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi v súvislosti s touto súťažou.

11. PackWay nie je zodpovedná za akékoľvek záväzky a riziká spojené s účasťou v tejto súťaži, ani za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži. PackWay nezodpovedá ani za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. 

12.Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaže úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.magnet-3pagen.sk Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodu.    

Pravidlá súťaže „Veľká hra“

 1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom  v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN v dobe od 26. 2. 2018 do 23. 4. 2018  (ďalej len „doba trvania súťaže“) súťaž s názvom „Veľká hra“. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky. 

2. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty súťaže, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich blízke osoby. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo osoby vo veku 15 – 18 rokov zastúpené zákonným zástupcom, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky. 

3. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote  3 000 €  (v prípade, že výhercom bude osoba zo Slovenskej republiky) alebo 75 000 Kč (v prípade, že výhercom bude osoba z Českej republiky). Každý účastník dostane ponuku na účasť v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Pred odoslaním ponuky k účasti v súťaži bol vylosovaný zo všetkých účastníkov, ktorým je určená ponuka na účasť v súťaži 1 výhercu. Tento výherca dostane výhru  3 000 €  pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže. 1. platne sa prihlási 3do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: : a) písomne: zákazník skontroluje na etikete číslo, či sa zhoduje s číslom, ktoré je na dokumente pod etiketou. Ak áno, oddelí túto etiketu a nalepí ju na vyznačené miesto hore nad objednávací lístok a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet-3pagen.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke. 2. Výhru získa 1 vylosovaný zákazník, ktorý v období od 26. 2. 2018 do 23. 4. 2018 vrátane sa platne prihlási do súťaže podľa bodu 3 ods. 1 týchto pravidiel a urobí objednávku tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk. Na účely tejto súťaže sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 26. 2. 2018 do 23. 4. 2018 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Táto súťaž je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35 a pre Českú  republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.

4. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na nahlásenú adresu. Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 31. 7. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo nenahlási najneskôr do 31. 7. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 7. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.  Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.   

5. Údaje o výhercovi poskytne PackWay na základe písomnej žiadosti odo dňa 16. 7. 2018. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom či osobne.  

6.Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť PackWay, ako organizátor súťaže, je oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované hore uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu hry bez obmedzenia území, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Tiež záznamy môžu byť zhotovené aj počas odovzdávania  výhry. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.  

7. Zákazník  resp. jeho zákonný zástupca uskutočnením objednávky a postupom podľa bodu 3 týchto pravidiel udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo svojej objednávke spoločnosti (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo) spoločnosti PackWay s.r.o., IČ:25629662 a 3 Pagen Versand und Handelsges. mbh, DE 121730268 so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci králové, oddiel C, vložka 13638 prevádzkovateľom, a s ich prípadným spracovaním na marketingové účely, t.j. ponuka obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách prevádzkovateľa, zahrňujúce aj zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov,  tiež prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, a to na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, prípadne od odvolania súhlasu. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 a súv. zák. č. 122/2013 Zb., t.j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať svoj súhlas, že má právo prístupu k osobným údajom, právo na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržovaní práv prevádzkovateľom sa môže účastník obrátiť na prevádzkovateľa. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

8. Prihlásením sa do súťaže, zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi. Originál pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže  uložený v sídle PackWay. Úplné pravidlá budú počas trvania súťaže zverejnené na www.magnet-3pagen.sk. 

9.Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto súťaže si spoločnosť PackWay vyhradzuje právo daného zákazníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť. 

10.Spoločnosť PackWay nezodpovedá za stratu alebo nedoručenie ňou odoslaných poštovných zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi v súvislosti s touto súťažou. 

11. PackWay nie je zodpovedná za akékoľvek záväzky a riziká spojené s účasťou v tejto súťaži, ani za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži. PackWay nezodpovedá ani za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. 

12.Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaže úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.magnet-3pagen.sk Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodu.

Pravidlá súťaže „3 rovnaké sumy“

 1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom  v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN v dobe od 5. 2. 2018 do 3. 4. 2018 (ďalej len „doba trvania súťaže“) súťaž s názvom „3 rovnaké sumy“. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky. 

2. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty súťaže, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich blízke osoby. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo osoby vo veku 15 – 18 rokov zastúpené zákonným zástupcom, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky. 

3. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote  1 500 €  (v prípade, že výhercom bude osoba zo Slovenskej republiky) alebo 37 543 Kč (v prípade, že výhercom bude osoba z Českej republiky). Každý účastník dostane ponuku na účasť v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Pred odoslaním ponuky k účasti v súťaži bol vylosovaný zo všetkých účastníkov, ktorým je určená ponuka na účasť v súťaži 1 výhercu. Tento výherca dostane výhru  1 500 €  pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže. 1. platne sa prihlási do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: : a) písomne: zákazník zotrie na hracej karte stieracie okienka a skontroluje, či sa po zotretí objavia 3 rovnaké sumy. Ak áno, vyplní účastnícky kupón a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu ; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet-3pagen.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke. 2. Výhru získa 1 vylosovaný zákazník, ktorý v období od 5. 2. 2018 do 3. 4. 2018 vrátane sa platne prihlási do súťaže podľa bodu 3 ods. 1 týchto pravidiel a urobí objednávku tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk. Na účely tejto súťaže sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 5. 2. 2018 do 3. 4. 2018 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Táto súťaž je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35 a pre Českú  republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2. 

4. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na nahlásenú adresu. Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 30. 6. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo nenahlási najneskôr do 30. 6. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 30. 6. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.  Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.   

5. Údaje o výhercovi poskytne PackWay na základe písomnej žiadosti odo dňa 15. 6. 2018. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom či osobne. 

6.Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť PackWay, ako organizátor súťaže, je oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované hore uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu hry bez obmedzenia území, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Tiež záznamy môžu byť zhotovené aj počas odovzdávania  výhry. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.  

7. Zákazník  resp. jeho zákonný zástupca uskutočnením objednávky a postupom podľa bodu 3 týchto pravidiel udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo svojej objednávke spoločnosti (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo) spoločnosti PackWay s.r.o., IČ:25629662 a 3 Pagen Versand und Handelsges. mbh, DE 121730268 so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci králové, oddiel C, vložka 13638 prevádzkovateľom, a s ich prípadným spracovaním na marketingové účely, t.j. ponuka obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách prevádzkovateľa, zahrňujúce aj zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov,  tiež prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, a to na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, prípadne od odvolania súhlasu. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 a súv. zák. č. 122/2013 Zb., t.j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať svoj súhlas, že má právo prístupu k osobným údajom, právo na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržovaní práv prevádzkovateľom sa môže účastník obrátiť na prevádzkovateľa. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

8.Prihlásením sa do súťaže, zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi. Originál pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže  uložený v sídle PackWay. Úplné pravidlá budú počas trvania súťaže zverejnené na www.magnet-3pagen.sk. 

9.Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto súťaže si spoločnosť PackWay vyhradzuje právo daného zákazníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť. 

10.Spoločnosť PackWay nezodpovedá za stratu alebo nedoručenie ňou odoslaných poštovných zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi v súvislosti s touto súťažou. 

11. PackWay nie je zodpovedná za akékoľvek záväzky a riziká spojené s účasťou v tejto súťaži, ani za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži. PackWay nezodpovedá ani za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. 

12.Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaže úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.magnet-3pagen.sk Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodu.

Pravidlá súťaže „3 šeky“

 1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom  v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN v dobe od 11. 1. 2018 do 8. 3. 2018 (ďalej len „doba trvania súťaže“) súťaž s názvom „3 šeky “. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky. 

2. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty súťaže, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich blízke osoby. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo osoby vo veku 15 – 18 rokov zastúpené zákonným zástupcom, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky. 

3. Do súťaže boli vložené 3 peňažné výhry v hodnote 500 € (v prípade, že výhercom bude osoba zo Slovenskej republiky) alebo 12 500 Kč (v prípade, že výhercom bude osoba z Českej republiky). Každý účastník dostane ponuku na účasť v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Pred odoslaním ponuky k účasti v súťaži boli vylosovaní zo všetkých účastníkov, ktorým je určená ponuka na účasť v súťaži 3 výhercov. Každý z výhercov dostane výhru 500 € pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže. 1. platne sa prihlási do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník zotrie na etikete na potvrdenie účasti zlaté pole a skontroluje, či sa nachádza jeho zotreté číslo na dokumente vľavo. Ak áno, oddelí etiketu a nalepí ju pod objednávací lístok a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: Ak si zákazník objedná tovar na www.magnet-3pagen.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke. 2. Výhru získajú 3 zákazníci, ktorí v období od 11. 1. 2018 do 8. 3. 2018 vrátane sa platne prihlásia do súťaže podľa bodu 3 ods. 1 týchto pravidiel a urobia objednávku tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk. Na účely tejto súťaže sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 11. 1. 2018 do 8. 3. 2018 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Táto súťaž je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35 a pre Českú  republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2. 

4. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na nahlásenú adresu. Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 31. 5. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo nenahlási najneskôr do 31. 5. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 5. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.  Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.   

5. Údaje o výhercovi poskytne PackWay na základe písomnej žiadosti odo dňa 15. 5. 2018. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom či osobne. 

6.Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť PackWay, ako organizátor súťaže, je oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované hore uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu hry bez obmedzenia území, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Tiež záznamy môžu byť zhotovené aj počas odovzdávania  výhry. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.

7. Zákazník  resp. jeho zákonný zástupca uskutočnením objednávky a postupom podľa bodu 3 týchto pravidiel udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo svojej objednávke spoločnosti (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo) spoločnosti PackWay s.r.o., IČ:25629662 a 3 Pagen Versand und Handelsges. mbh, DE 121730268 so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci králové, oddiel C, vložka 13638 prevádzkovateľom, a s ich prípadným spracovaním na marketingové účely, t.j. ponuka obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách prevádzkovateľa, zahrňujúce aj zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov,  tiež prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, a to na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, prípadne od odvolania súhlasu. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 a súv. zák. č. 122/2013 Zb., t.j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať svoj súhlas, že má právo prístupu k osobným údajom, právo na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržovaní práv prevádzkovateľom sa môže účastník obrátiť na prevádzkovateľa. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

8.Prihlásením sa do súťaže, zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi. Originál pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže  uložený v sídle PackWay. Úplné pravidlá budú počas trvania súťaže zverejnené na www.magnet-3pagen.sk. 

9.Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto súťaže si spoločnosť PackWay vyhradzuje právo daného zákazníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť. 

10.Spoločnosť PackWay nezodpovedá za stratu alebo nedoručenie ňou odoslaných poštovných zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi v súvislosti s touto súťažou. 

11. PackWay nie je zodpovedná za akékoľvek záväzky a riziká spojené s účasťou v tejto súťaži, ani za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži. PackWay nezodpovedá ani za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. 

12.Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaže úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.magnet-3pagen.sk Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodu.

Pravidlá súťaže „1 x 2 500 €“

1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom  v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN v dobe od 27. 12. 2017 do 21. 2. 2018 (ďalej len „doba trvania súťaže“) súťaž s názvom „1 x 2 500 €“. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky. 

2. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty súťaže, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich blízke osoby. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo osoby vo veku 15 – 18 rokov zastúpené zákonným zástupcom, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky. 

3. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote  2 500 €  (v prípade, že výhercom bude osoba zo Slovenskej republiky) alebo 62 500 Kč (v prípade, že výhercom bude osoba z Českej republiky). Každý účastník dostane ponuku na účasť v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Pred odoslaním ponuky k účasti v súťaži bol vylosovaný zo všetkých účastníkov, ktorým je určená ponuka na účasť v súťaži 1 výhercu. Tento výherca dostane výhru  2 500 €  pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže. 1. platne sa prihlási do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník zotrie stieracie políčko na priloženom dokumente. V prípade, že sa mu po zotretí objaví suma "2 500 € v hotovosti!", vyplní účastnícky kupón na odpovednej obálke a tým potvrdí svoju účasť v súťaži. Potom spolu s vyplneným objednávacím lístkom s tovarom z priloženého katalógu zašle späť na adresu uvedenú nižšie; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet-3pagen.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke. 2. Výhru získa 1 zákazník, ktorý v období od 27. 12. 2017 do 21. 2. 2018 vrátane sa platne prihlási do súťaže podľa bodu 3 ods. 1 týchto pravidiel a urobí objednávku tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk. Na účely tejto súťaže sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 27. 12. 2017 do 21. 2. 2018  alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Táto súťaž je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35 a pre Českú  republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.  

4. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na nahlásenú adresu. Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 30. 4. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo nenahlási najneskôr do 30. 4. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 30. 4. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.  Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.   

5. Údaje o výhercovi poskytne PackWay na základe písomnej žiadosti odo dňa 16. 4. 2018. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom či osobne.  

6.Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť PackWay, ako organizátor súťaže, je oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované hore uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu hry bez obmedzenia území, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Tiež záznamy môžu byť zhotovené aj počas odovzdávania  výhry. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.  

7. Zákazník  resp. jeho zákonný zástupca uskutočnením objednávky a postupom podľa bodu 3 týchto pravidiel udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo svojej objednávke spoločnosti (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo) spoločnosti PackWay s.r.o., IČ:25629662 a 3 Pagen Versand und Handelsges. mbh, DE 121730268 so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci králové, oddiel C, vložka 13638 prevádzkovateľom, a s ich prípadným spracovaním na marketingové účely, t.j. ponuka obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách prevádzkovateľa, zahrňujúce aj zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov,  tiež prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, a to na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, prípadne od odvolania súhlasu. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 a súv. zák. č. 122/2013 Zb., t.j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať svoj súhlas, že má právo prístupu k osobným údajom, právo na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržovaní práv prevádzkovateľom sa môže účastník obrátiť na prevádzkovateľa. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

8.Prihlásením sa do súťaže, zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi. Originál pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže  uložený v sídle PackWay. Úplné pravidlá budú počas trvania súťaže zverejnené na www.magnet-3pagen.sk. 

9.Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto súťaže si spoločnosť PackWay vyhradzuje právo daného zákazníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť. 

10.Spoločnosť PackWay nezodpovedá za stratu alebo nedoručenie ňou odoslaných poštovných zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi v súvislosti s touto súťažou. 

11. PackWay nie je zodpovedná za akékoľvek záväzky a riziká spojené s účasťou v tejto súťaži, ani za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži. PackWay nezodpovedá ani za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. 

12.Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaže úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.magnet-3pagen.sk Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodu. 

Pravidlá akcie: Darček

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo poškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou. „Balík s odmenou“. V priebehu tejto akcie môže byť odoslanie ponuky k účasti na akcii opakované. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách.

2. Adresát, ktorý si objedná tovar od spoločnosti PackWay nad 20 eur a za tento tovar riadne zaplatí, získa darček podľa svojho výberu. Na výber sú dámske (pánske) hodinky alebo dámska (pánska) peňaženka.

3. Adresát dostane svoj darček spolu s objednaným tovarom. V prípade vyčerpania zásob darčeka zadarmo je PackWay s.r.o. oprávnený zaslať darček zadarmo dodatočne v samostatnej zásielke alebo ho nahradiť iným darčekom primeranej hodnoty.

4. Uskutočnením objednávky adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a súhlasí s nimi.

 

Doplňujúce pravidlá súťaže  „Súťaž JOKER o 1 950 €"

1. Spoločnosť PackWay sro, so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len "PackWay") organizuje marketingovú akciu pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „Súťaž JOKER o 1 950 €". Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej, Českej republiky a Poľskej republiky. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v hre opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách.

2. Súťaž prebieha od 25. 6. 2018 do 31. 8. 2018 (ďalej len "doba trvania"). 

3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len "zákazník"), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky.

4. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote 1 950 € (SR) alebo 48 694 Kč (ČR) alebo 8 116 ZL (PR). Výhra a vyhodnotenie súťaže je spoločné pre tieto krajiny – Slovenskú Českú a Poľskú republiku.

5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka na účasť v súťaži. Výherca dostane výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže.

6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:

I. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk a zároveň

II. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník zotrie hracie karty na účastníckom kupóne. Pokiaľ po zotretí objaví na jednej karte napísané "JOKER", zapíše svoje zákaznícke číslo do vyznačeného poľa na účastníckom kupóne spolu s kontrolnou otázkou: "Ktorého pomocníka používate v kuchyni najčastejšie?" a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, oznámi operátorovi odpoveď na kontrolnú otázku, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: Ak si zákazník objedná tovar na www.magnet-3pagen.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke a do poznámky u objednávky napíše odpoveď na kontrolnú otázku.

7.  Po skončení súťaže vyberie PackWay zo všetkých platných prihlášok do súťaže 1 výhercu, ktorý bude mať najkreatívnejšiu a najzaujímavejšiu odpoveď a zároveň sa v dobe trvania súťaže platne prihlási do súťaže podľa bodu 6 ods. II týchto pravidiel; urobí objednávku podľa bodu 6 ods I. týchto pravidiel.

8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa "Úplných pravidiel súťaže" na www.magnet-3pagen.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa "Ochrany osobných údajov" na www.magnet-3pagen.sk a vyhlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil (a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov na daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Práva zákazníka sú uvedené v "Ochrane osobných údajov", najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.

10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.

11. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pre Poľskú republiku: MAGNET DOM A MODA, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznaň 10.

12. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne ​​oznámi, poprípade mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 11. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo neoznámi najneskôr do 31. 11. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 11. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.

13. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 15. 11. 2018. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne
 

 

Doplňujúce pravidlá súťaže TK 9 "Práčka so sušičkou Miele"

1. Spoločnosť PackWay sro, so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len "PackWay") usporadúva MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúcu súťaž s názvom "Práčka so sušičkou Miele". Súťaž prebieha spoločne na území Českej a Slovenskej republiky.

2. Súťaž prebieha od 16. 7. 2018 do 10. 9. 2018 (ďalej len "doba trvania").

3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len "zákazník"), ktorým PackWay zaslal súťažnú dokumenty a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky.

4. Do súťaže bola vložená 1 vecná cena, práčka so sušičkou značky Miele v celkovej hodnote 2.188 Eur (SR) alebo 57.990 Kč (ČR). Model sa môže líšiť od ilustračných obrázkov. Výhra a vyhodnotenie súťaže je spoločné pre obe krajiny - Českú a Slovenskú republiku.

5. Zákazník, ktorý si objedná tovar z katalógov MAGNET 3PAGEN v dobe trvania súťaže písomne, telefonicky alebo cez internet a za tento tovar riadne zaplatí, získa darček zdarma - sadu štipcov na bielizeň. Zákazník dostane svoj darček zdarma v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu. V prípade vyčerpania zásob darčeka zdarma je PackWay oprávnený zaslať darček zdarma dodatočne v samostatnej zásielke alebo ho nahradiť iným darčekom zodpovedajúcej hodnoty.

6. Výherca dostane výhru práčku so sušičkou značky Miele pri splnení nižšie uvedených podmienok.

7. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:

I. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk a zároveň

II. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník nalepí etiketu nad objednávací lístok a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si objedná zákazník tovar na www.magnet-3pagen.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.

8. Výhru získa 1 zákazník, ktorý sa v dobe trvania súťaže platne prihlási do súťaže podľa bodu 7 ods. II týchto pravidiel a v období od 1. 6. 2017 do 10. 9. 2018 vrátane urobí objednávky tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk v celkovo najvyššej účtované kúpnej cene a tieto objednávky uhradí. V prípade, že 2 alebo viac zákazníkov splní vyššie uvedené podmienky, výhru získa zákazník, ktorý v období od 1. 6. 2017 do 10. 9. 2018 urobil objednávku ako prvý.

9. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa "Úplných pravidiel súťaže" na www.magnet-3pagen.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa "Ochrany osobných údajov" na www.magnet-3pagen.sk a vyhlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil (la), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov na daný účel je dobrovoľný a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v "Ochrane osobných údajov", najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu. Originál pravidiel bude po celú dobu hry uložený v sídle PackWay.

10. Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníkov (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje dostaviť sa v usporiadateľom určenom termíne na určené miesto na vytvorenie zvukového, obrazového alebo zvukovo -obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.

11. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia trvania súťaže alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.

12. Táto súťaž je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky. Adresa pre zaslanie vyplnenej objednávky zákazníka je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.

13. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne ​​oznámi, poprípade mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 30. 11. 2018. Ak si neprevezme  výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 30. 11. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 30. 11. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.

14. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 15. 11. 2018. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

 

 

Doplňujúce pravidlá súťaže TK9 „Veľká letná výherná súťaž"

1. Spoločnosť PackWay sro, so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len "PackWay") organizuje marketingovú akciu pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „Veľká letná výherná súťaž ". Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej a Českej republiky. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v hre opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách.

2. Súťaž prebieha od 16. 7. 2018 do 10. 9. 2018 (ďalej len "doba trvania").

3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len "zákazník"), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky.

4. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote 1 000 € (SR) alebo 25 000 Kč (ČR). Výhra a vyhodnotenie súťaže je spoločné pre tieto krajiny – Slovenskú a Českú republiku. 

5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka na účasť v súťaži. Výherca dostane výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže.

6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:

I. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk a zároveň

II. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník zotrie stieracie pole na súťažnom kupóne a skontroluje, či sa tam nachádzajú 3 rovnaké symboly balónikov. Ak áno, vyplní svoje meno a zákaznícke číslo na druhej strane a odstrihne súťažný kupón a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, oznámi operátorovi odpoveď na kontrolnú otázku, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: Ak si zákazník objedná tovar na www.magnet-3pagen.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke a do poznámky u objednávky napíše odpoveď na kontrolnú otázku.

7. Po skončení súťaže vyberie PackWay zo všetkých platných prihlášok do súťaže 1 výhercu, ktorý bude mať najkreatívnejšiu a najzaujímavejšiu odpoveď a zároveň sa v dobe trvania súťaže platne prihlási do súťaže podľa bodu 6 ods. II týchto pravidiel; urobí objednávku podľa bodu 6 ods I. týchto pravidiel. Zlosovanie sa uskutoční po skončení súťaže.

8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa "Úplných pravidiel súťaže" na www.magnet-3pagen.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa "Ochrany osobných údajov" na www.magnet-3pagen.sk a vyhlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil (a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov na daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Práva zákazníka sú uvedené v "Ochrane osobných údajov", najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.

10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.

11. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.

12. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne ​​oznámi, poprípade mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 30. 11. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo neoznámi najneskôr do 30. 11. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 30. 11. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.

13. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne ​​oznámi, poprípade mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 30. 11. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo neoznámi najneskôr do 30. 11. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 30. 11. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.

 

Pravidlá súťaží usporiadavaných značkou MAGNET 3Pagen na Facebooku

1. Usporiadateľ súťaže
1.1 Usporiadateľom súťaží na Fb stránkach https://www.facebook.com/3pagen.sk/ je spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len "PackWay).
1.2 Tieto súťaže nie je organizované v spolupráci so spoločnosťou Facebook.
1.3 V priebehu súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha spoločne na území Českej republiky a Slovenskej republiky.

2. Doba platnosti súťaže
2.1 Súťaž prebieha vždy v období, ktoré je zverejnené v rámci daného príspevku, pod ktorým účastníci súťaže reagujú.
2.2 Súťažná úloha je tiež vždy zverejnená na firemnej stránke v čase konania súťaže. 

3. Účastníci súťaže
3.1 Súťaže sa môže zúčastniť spotrebiteľ tzn. fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, ktorá je staršia ako 18 rokov a má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky (ďalej len "Súťažiaci" alebo "Účastník").
3.2 Účastník musí spĺňať pravidlá použitia siete Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies
3.3 Účastník súťaže môže byť iba ten účastník, ktorý riadne splní všetky podmienky tejto súťaže a splní kritériá pre výhercu (ďalej len "Výherca").

4. Pravidlá súťaže
4.1 Súťažná úloha je zadaná v rámci súťaže s konkrétnym dátumom platnosti.
4.2 Výhercom ceny sa stane určitý počet vyžrebovaných  s odpoveďou na súťažnú otázku. Výherca dostane výherný balíček, ktorý pridelí usporiadateľ súťaže.
4.3 Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz a počíta sa prvá platná vložená odpoveď bez následných úprav.
4.4 Účastník súťaže musí mať vytvorený verejný osobný facebookový profil a sledovať facebookový profil značky Magnet 3Pagen (https://www.facebook.com/3pagen.sk/) pri účasti v súťaži na Facebooku.
4.5 Usporiadateľ je oprávnený účastníka zo súťaže jednostranne vyradiť. 

5. Výhry a podmienky získania výhier
5.1 Do každej súťaže sú venované ceny usporiadateľom.
5.2 Výherca súťaže bude o výhre informovaný na Facebooku v súkromnej správe od Magnet 3Pagen.
5.3 Ak by sa výhercom mal stať súťažiaci, ktorému nie je možné podľa týchto pravidiel výhru poskytnúť, potom príslušná výhra bude udelená súťažiacemu, ktorého opäť vyberie porota.
5.4 Aby mohol výherca získať cenu, musí Magnet 3Pagen doručiť svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu a telefón). 5.5 Ak výherca usporiadateľovi nepošle údaje pre zaslanie výhry do 7 dní od výzvy alebo sa mu nepodarí výhru doručiť, výhra prepadá v prospech usporiadateľa.5 .6 Magnet 3Pagen je oprávnený zverejniť meno a priezvisko výhercu vrátane súťažného príspevku na svojich profiloch na sociálnych sieťach a webových stránkach. Výherca ktorý sa zúčastňuje v súťaži dáva súhlas a udeľuje licenčné oprávnenie.  

6. Záverečné ustanovenia
6.1 Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri organizovaní súťaže a má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súťaže, vrátane jej ukončenia či zrušenia. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej podmienky, a to tak, že zmenu vyhlási na Facebooku, kde sú k dispozícii platné a úplné podmienky.
6.2 Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a poskytuje Magnet 3Pagen dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov - nickname a pre prípad, že sa stane výhercom tiež meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a ďalších údajov, ktoré sa získajú v rámci súťaže ( ďalej len "Údaje"), pre účely organizácie súťaže po dobu 365 dní od udelenia súhlasu. Súhlas je možná kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla spoločnosti usporiadateľa. Ďalšie súvisiace práva sú popísané tu: https://www.magnet-3pagen.sk/info/ochrana-osobnych-udajov.html
6.3 Na poskytnutie výhry nie je právny nárok a hodnotu výhier nemožno vyplatiť v peniazoch. Výherca berie na vedomie, že je povinný vysporiadať svoje prípadné daňové povinnosti voči štátu.
6.4 Tieto podmienky sú platné a účinné od 25.5.2018.

 

L
Prihlásenie
*
*
Zapomenuté heslo
Zabudnuté heslo
L
X
X
X
Hore r
r
o