Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií tu.

Rozumiem

Doplňujúce pravidlá súťaže WK NM „Veľká vianočná súťaž“

1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „Veľká vianočná súťaž“. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej a Českej republiky. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách.

2. Súťaž prebieha od 13. 10. 2021 do 30. 11. 2021 (ďalej len „doba trvania“).

3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej a Českej republiky.

4. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote 3 000 € (SR) alebo 75 000 Kč (ČR). Výhra a vyhodnotenie súťaže sú spoločné pre obe krajiny – Slovenskú a Českú republiku.

5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka na účasti v súťaži. Výherca dostane výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže.

6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:

I. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň

II. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník označí svoju účasť na objednávacom lístku a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch alebo ho dostane v došlom newslettere), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.

7. Výhru získa 1 vyžrebovaný zákazník, ktorý sa v dobe trvania súťaže platne prihlási do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidiel; urobí objednávku podľa bodu 6 odst I. týchto pravidiel. Žrebovanie sa uskutoční po skončení súťaže.

8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.

10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.

11. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym lístkom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.

12. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 28. 2. 2022. Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 28. 2. 2022 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 28. 2. 2022, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.

13. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 15. 2. 2022. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

 

Doplňujúce pravidlá súťaže WK „KRUPS“

1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „KRUPS“. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej a Českej republiky.

2. Súťaž prebieha od 22. 9. 2021 do 19. 11. 2021 (ďalej len „doba trvania“).

3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej a Českej republiky.

4. Do súťaže boli vložené 3 vecné ceny: 1. Spotrebič značky KRUPS (KRUPS Prep & Cook XL) v hodnote 800 € (SR) alebo 20 000 Kč (ČR) pre účastníkov, ktorí odpovedia do 7 pracovných dní po získaní súťažných dokumentov, 2. Spotrebič značky KRUPS (KRUPS MASTER PERFECT) v hodnote 480 € (SR) alebo 12 000 Kč (ČR) pre účastníkov, ktorí odpovedia do 10 pracovných dní po získaní súťažných dokumentov, 3. Spotrebič značky KRUPS (KRUPS Blendforce+) v hodnote 48 € (SR) alebo 1 200 Kč (ČR). Ceny sa môžu líšiť od ilustračných obrázkov. Výhry a vyhodnotenie súťaže sú spoločné pre obe krajiny – Slovenskú a Českú republiku.

5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Po skončení súťaže budú vyžrebovaní 3 výhercovia, ktorí urobia objednávku z katalógu a za tento tovar riadne zaplatia a zároveň si objednajú v celkovej najvyššej účtovanej kúpnej cene (hodnotu výhry určuje výška objednávky) od 22. 9. 2021 do 19. 11. 2021. Títo výhercovia dostanú výhry spotrebiče značky KRUPS pri splnení nižšie uvedených podmienok.

6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:

I. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň
II. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník nalepí vybranú etiketu na určené miesto pod objednávacím lístkom a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.

7. Výhru získajú 3 vyžrebovaní zákazníci, ktorí sa v dobe trvania súťaže platne prihlásia do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidiel, urobia objednávky podľa bodu 6 odst. I týchto pravidiel.

8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu. Originál pravidiel bude po celú dobu hry uložený v sídle PackWay.

9. Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasia s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.

10. Pre účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.

11. Adresa pre zaslanie vyplnenej objednávky zákazníka je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.

12. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 1. 2022. Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 31. 1. 2022 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 1. 2022, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.

13. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 14. 1. 2022. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

 

Pravidlá pre uplatnenie výhry z FB

- šeku na zľavu pri nákupe tovaru z katalógov Magnet 3Pagen alebo na www.magnet3p.sk v hodnote 40 €  

1.  Magnet 3Pagen Vám vytvoril "kredit" v hodnote Vášho šeku, tzn. 40 €. Tento kredit je potrebné vyčerpať najneskôr do 31. 12. 2021. Z tohto kreditu Vám budeme odpočítavať hodnotu všetkých Vašich objednávok tovaru, rozumie sa predajná cena tovaru. Zľava sa nevzťahuje na expedičný poplatok a extra záruku. Zľava bude uplatňovaná tak, že zaplatíte 1 € za každý objednaný tovar.

2. Čerpanú sumu Vášho kreditu nájdete na každej faktúre s dodaným tovarom pod názvom "zľava - výhra".

3. V prípade, že objednaný tovar bude vypredaný, tovar vrátite, budete ho chcieť vymeniť alebo ho reklamujete, budeme Vám hodnotu kreditu samozrejme počítať podľa Vami skutočne prevzatého tovaru.

4. Nie je možné kombinovať čerpanie kreditu s inými výhodami, ktoré Vám ponúkame - predovšetkým uplatňovať súčasne iný šek, ktorý ste mohli získať v inej akcii. V praxi to znamená, že ak vlastníte ešte iný šek na zľavu pri nákupe tovaru z katalógov Magnet 3Pagen, je potrebné najskôr vyčerpať Váš kredit a až potom uplatniť ďalší šek - šeky majú dlhú platnosť a nie je potrebné sa obávať ich prepadnutia.

5. Čerpať kredit môžete nákupom aj z výpredajových katalógov Magnet 3Pagen.

6. V prípade, že nevyčerpáte kredit do skončenia doby jeho platnosti, nevyčerpaná suma prepadne.

7. Ak budete pri čerpaní Vášho kreditu potrebovať poradiť, obráťte sa na p. Janu Johanidesovú, telefón +420/466 040 233.  

Objednávať môžete z katalógov Magnet 3Pagen alebo na www.magnet3p.sk,alebo na tel. 02/32 202 323.

 

Doplňujúce pravidlá súťaže WFR „Vyhrajte 2 800 €“

1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „Vyhrajte 2 800 €“. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej a Českej republiky. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách.

2. Súťaž prebieha od 2. 9. 2021 do 14. 10. 2021 (ďalej len „doba trvania“).

3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej a Českej republiky.

4. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote 2 800 € (SR) alebo 70 000 Kč (ČR). Výhra a vyhodnotenie súťaže sú spoločné pre obe krajiny – Slovenskú a Českú republiku. Všetci zákazníci, ktorí sa platne prihlásia do súťaže, dostanú nákupné šeky: 140 Kč (CZ) nebo 5 Eur (SK).

5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka na účasti v súťaži. Výherca dostane výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže.

6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:

i. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň

ii. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník označí svoju účasť na objednávacom lístku a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.

7. Výhru získa 1 vyžrebovaný zákazník, ktorý sa v dobe trvania súťaže platne prihlási do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidiel; urobí objednávku podľa bodu 6 odst I. týchto pravidiel. Žrebovanie sa uskutoční po skončení súťaže.

8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.

10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.

11. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym lístkom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.

12. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 12. 2021. Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 31. 12. 2021 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 12. 2021, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.

13. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 15. 12. 2021. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

 

Doplňujúce pravidlá súťaže TK 9 NM „Veľká súťaž“:

1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „Veľká súťaž“. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej a Českej republiky. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách.

2. Súťaž prebieha od 11. 8. 2021 do 30. 9. 2021 (ďalej len „doba trvania“).

3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej a Českej republiky.

4. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote 1 500 € (SR)/37 500 Kč (ČR). Výhra a vyhodnotenie súťaže sú spoločné pre obe krajiny – Slovenskú a Českú republiku.

5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka na účasti v súťaži. Výherca dostane výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže.

6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:

i. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň

ii. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník označí svoju účasť na objednávacom lístku a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.

7. Výhru získa 1 vyžrebovaný zákazník, ktorý sa v dobe trvania súťaže platne prihlási do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidiel; urobí objednávku podľa bodu 6 odst I. týchto pravidiel. Žrebovanie sa uskutoční po skončení súťaže.

8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.

10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.

11. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.

12. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 12. 2021. Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 31. 12. 2021 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 12. 2021, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.

13. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 15. 12. 2021. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

 

Doplňujúce pravidlá súťaže TK 9 „Elektrospotrebiče 2021“

1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „Elektrospotrebiče 2021“. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej a Českej republiky.

2. Súťaž prebieha od 21. 7. 2021 do 31. 10. 2021 (ďalej len „doba trvania“).
3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej a Českej republiky.

4. Do súťaže boli vložené 3 vecné ceny, LED televízor Samsung v hodnote 800 € (SR) alebo 20 000 Kč (ČR), fotoaparát Canon v hodnote 520 € (SR) alebo 13 000 Kč (ČR), tablet Samsung Galaxy v hodnote 240 € (SR) alebo 6 000 Kč (ČR). Výhry a vyhodnotenie súťaže sú spoločné pre obe krajiny – Slovenskú a Českú republiku. Modely sa môžu líšiť od ilustračných obrázkov.

5. Zákazník, ktorý si objedná tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN v dobe trvania súťaže písomne, telefonicky alebo na internete a za tento tovar riadne zaplatí, získa darček zdarma – rádio s budíkom Altilux. Zákazník dostane svoj darček zdarma v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu. V prípade vyčerpania zásob darčeka zdarma je PackWay oprávnený zaslať darček zdarma dodatočne v samostatnej zásielke alebo ho nahradiť iným darčekom zodpovedajúcej hodnoty.

6. Výhercovia dostanú výhru pri splnení nižšie uvedených podmienok.

7. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:

I. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň
II. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník nalepí etiketu nad objednávací lístok a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch alebo ho dostane v došlom newsletteri), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.

8. Výhru získajú 3 zákazníci, ktorí sa v dobe trvania súťaže platne prihlásia do súťaže podľa bodu 7 odst. II týchto pravidiel a v období od 21. 7. 2021 do 31. 10. 2021 vrátane, urobia objednávky tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk, tieto objednávky uhradia a budú vyžrebovaní po skončení súťaže. Prvý vyžrebovaný zákazník získa LED televízor Samsung v hodnote 800 € (SR) alebo 20 000 Kč (ČR), druhý vyžrebovaný zákazník získa fotoaparát Canon v hodnote 520 € (SR) alebo 13 000 Kč (ČR), tretí vyžrebovaný zákazník získa tablet Samsung Galaxy v hodnote 240 € (SR) alebo 6 000 Kč (ČR).

9. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu. Originál pravidiel bude po celú dobu hry uložený v sídle PackWay.

10. Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasia s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.

11. Pre účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.

12. Adresa pre zaslanie vyplnenej objednávky zákazníka je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.

13. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 12. 2021. Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 31. 12. 2021 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 12. 2021, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.

14. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 15. 12. 2021. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

 

Doplňujúce pravidlá súťaže TK 7, TK 9, WK a WK DV „Veľká súťaž 2021“

1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nových katalógov MAGNET 3PAGEN zahŕňajúcich súťaž s názvom „Veľká súťaž 2021“. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej, Českej, Poľskej, Maďarskej republiky a Rumunska. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách.

2. Súťaž prebieha od 30. 6. 2021 do 31. 12. 2021 (ďalej len „doba trvania“).

3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej, Českej, Poľskej, Maďarskej republiky a Rumunska.

4. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote 4 000 Eur (SR) alebo 100 000 Kč (ČR) alebo 20 000 Zl (PL) alebo 1 500 000 Huf (HU) alebo 20 000 Lei (ROM). Výhra a vyhodnotenie súťaže sú spoločné pre všetky krajiny – Slovenskú, Českú, Poľskú, Maďarskú republiku a Rumunsko.

5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka k účasti v súťaži. Výherca získa výhru pri splnení podmienok  uvedených v pravidlách súťaže.

6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:

I. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň

II. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník označí svoju účasť na objednávacom lístku a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z  priloženého katalógu, v Poľskej republike a Rumunsku zákazník navyše odpovie na kontrolnú otázku na objednávacom lístku; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch alebo ho dostane v došlom newsletteri), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.

7. Výhru získa 1 vyžrebovaný zákazník, ktorý sa v dobe trvania súťaže platne prihlási do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidiel; urobí objednávku podľa bodu 6 odst I. týchto pravidiel. Žrebovanie sa uskutoční po skončení súťaže.

8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.

10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.

11. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplnenou účasťou do súťaže je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pre Poľskú republiku: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10, a pre Maďarskú republiku: P.O.BOX: ASTOREO, Trend 2012 s.r.o., 2041 Budaörs , Pf.: 270 a pre Rumunsko: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.

12. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 28. 2. 2022. Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 28. 2. 2022 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 28. 2. 2022, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.

13. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 15. 2. 2022. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

 

Doplňujúce pravidlá súťaže TK 1, TK3, TK 4 a TK 4 DV „Veľká výherná súťaž 2021“

 1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ AKCIU pri príležitosti vydania nových katalógov MAGNET 3PAGEN zahŕňajúcich súťaž s názvom „Veľká výherná súťaž 2021“. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej, Českej, Poľskej, Maďarskej republiky a Rumunska. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách.
 2. Súťaž prebieha od 28. 12. 2020 do 31. 8. 2021 (ďalej len „doba trvania“).
 3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej, Českej, Poľskej, Maďarskej republiky a Rumunska.
 4. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote 2 800 Eur (SR) alebo 70 000 Kč (ČR) alebo 12 000 Zl (PL) alebo 1 000 000 Huf (HU) alebo 15 000 Lei (ROM). Výhra a vyhodnotenie súťaže sú spoločné pre všetky krajiny – Slovenskú, Českú, Poľskú, Maďarskú republiku a Rumunsko.
 5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka k účasti v súťaži. Výherca získa výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže.
 6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:
 7. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň
 8. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník označí svoju účasť nad objednávacím lístkom a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z  priloženého katalógu, v Poľskej republike a Rumunsku zákazník navyše odpovie na kontrolnú otázku na objednávacom lístku; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke.
 9. Výhru získa 1 vyžrebovaný zákazník, ktorý sa v dobe trvania súťaže platne prihlási do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidiel; urobí objednávku podľa bodu 6 odst I. týchto pravidiel. Žrebovanie sa uskutoční po skončení súťaže.
 10. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu.
 11. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.
 12. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.
 13. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplnenou účasťou do súťaže je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pre Poľskú republiku: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10, a pre Maďarskú republiku: P.O.BOX: ASTOREO, Trend 2012 s.r.o., 2041 Budaörs , Pf.: 270 a pre Rumunsko: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.
 14. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 10. 2021. Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do 31. 10. 2021 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 10. 2021, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.
 15. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 15. 10. 2021. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

 

Úplné pravidlá súťaže

 1 Úvod

1.1 Účelom tohto dokumentu "Úplné pravidlá súťaže" (ďalej len "Úplné pravidlá") je úplná a jasná úprava podmienok súťaží organizovaných spoločnosťou PackWay s.r.o. (Ďalej len "PackWay") v Českej a Slovenskej republike.

1.2 Každá jednotlivá súťaž má svoje "Skrátené pravidlá súťaže" (ďalej len "Skrátené pravidlá") a každú súťaž môže PackWay komunikovať za pomoci týchto Skrátených pravidiel. Pravidlá k jednotlivým súťažiam a skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch je potrebné vykladať v súlade s týmito Úplnými pravidlami. V prípade, že je konkrétna podmienka upravená inak v týchto Úplných pravidlách, než v Skrátených pravidlách, potom majú prednosť skrátené pravidlá. V prípade, že úprava v skrátených pravidlách nie je, použijú sa tieto Úplné pravidlá.

1.3 Registráciou do súťaže súťažiaci udeľuje súhlas, ktorým sa zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto Úplné pravidlá.1.4 Tieto Úplné pravidlá sú platné od 1. 5. 2018.  

 

2. Všeobecné ustanovenia

2.1 Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638.

2.2 PackWay je oprávnená organizáciou či inými úkonmi poveriť tretie osoby.

2.3 Čas a miesto konania súťaže je vždy stanovené skrátenými pravidlami.  

 

3. Súťažiaci 

3.1 Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky alebo  Českej republiky, ak nie je v Skrátených pravidlách stanovené inak.

3.2 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci a tiež zákazníci, ktorých prihláška do súťaže je neúplná, nečitateľná, či nepresná.

3.3 Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s týmito Úplnými pravidlami či v rozpore so skráteným pravidlami konkrétnej súťaže nebudú do súťaže zaradené. Aj keď takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá PackWay, ktorá má právomoc rozhodnúť o jej ďalšom použití.

3.4 Súťažiaci bude vylúčený v prípade, že PackWay zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

3.5 Podmienkou získania výhry je, že zákazník urobí a uhradí objednávku tovaru v čase trvania súťaže a to buď z katalógu alebo z internetového obchodu, ktoré sú uvedené v Skrátených pravidlách konkrétnej súťaže a zároveň splní všetky ostatné podmienky uvedené v Skrátených pravidlách konkrétnej súťaže.  

 

4. Mechanika súťaže 

4.1 Súťažiaci sa prihlási do súťaže tak, že splní podmienky uvedené v Skrátených pravidlách a v týchto Úplných pravidlách. 

4.2 Súťaž je založená na náhodnej mechanike, ak nestanovia Skrátené pravidlá konkrétnej súťaže inak.

4.3 Výherca je určovaný, ak nie je v Skrátených pravidlách stanovené inak, týmto spôsobom: 

- žrebom zo všetkých platne prihlásených súťažiacich alebo, 

- žrebom z vopred stanoveného počtu súťažiacich, ktorí sa najrýchlejšie platne prihlásili do súťaže alebo, 

- žrebom z vopred stanoveného počtu súťažiacich, ktorí sa platne prihlásili do súťaže a ktorých objednávka má jednu z najvyšších hodnôt zo všetkých uskutočnených objednávok.

4.4 Súťažiaci je oprávnený sa každej súťaže zúčastniť maximálne raz. V prípade opakovanej účasti je súťažiaci z celej súťaže vyradený.   

 

5. Výhra, výhercovi a odovzdanie výhry 

5.1 Výhra a počet výhercov sú vždy definovaní skrátenými pravidlami.

5.2 Výhru dostane vopred stanovený počet súťažiacich, ktorí splnia podmienky stanovené v Skrátených pravidlách a v týchto Úplných pravidlách.

5.3 Každý súťažiaci má nárok iba na jednu výhru, ak nie je v Skrátených pravidlách stanovené inak.

5.4 Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne ​​oznámi, poprípade mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do dátumu uvedeného v Skrátených pravidlách konkrétnej súťaže

5.5 Ak si neprevezme výherca výhru alebo neoznámi najneskôr do dátumu uvedeného vo Skrátených pravidlách konkrétnej súťaže spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.

5.6 Ak nesplní výherca podmienky uvedené v týchto Úplných pravidlách a v Skrátených pravidlách konkrétnej súťaže, výhra prepadá v prospech PackWay.

5.7 Ak nebude súťažiaci schopný preukázať svoju totožnosť pri prevzatí výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech PackWay.  

 

6. Licencia na súťažnom diele 

6.1 V prípade, že by bol do súťaže odoslaný súťažný príspevok, ktorý je dielom v zmysle príslušných právnych predpisov (pre účely tohto článku tiež ako "súťažné dielo"), platí pre neho ustanovenia tohto článku.

6.2 Zaslaním súťažného diela do súťaže súťažiaci udeľuje PackWay nevýhradný bezplatný súhlas s tým, že PackWay je oprávnená súťažné dielo využívať na všetky spôsoby použitia, najmä na zverejnenie na FB, webe, komunikačných kanáloch či materiáloch, a k reklamným, propagačným a marketingovým účelom PackWay v zmysle šírenia a použitia týchto autorských diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na dobu trvania majetkových práv autora

.6.3 PackWay nie je povinná túto licenciu využiť a je oprávnená upraviť súťažné diela pre svoje potreby v súlade s autorským zákonom v platnom znení. Pokiaľ je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie so súťažným dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a pod.) Potrebný súhlas súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený odoslaním súťažného diela do súťaže s priloženými osobnými údajmi. PackWay je oprávnená poskytnúť sublicenciu, a ďalej túto licenciu posunúť tretím osobám, a to ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia.

6.4 Súťažiaci registráciou do súťaže a odoslaním súťažného príspevku do súťaže výslovne prehlasuje, že je oprávnený menom autora súťažného diela uvedené súhlasy udeliť. V prípade, že sa v priebehu súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak tohto, zodpovedá súťažiaci v plnom rozsahu za všetky škody či ujmy vzniknutej v tejto súvislosti PackWay a zaväzuje sa tieto škody bezodkladne v plnom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť. Uvedené najmä znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla PackWay alebo inej osobe akákoľvek škoda alebo ujma (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie či uložením pokuty) alebo náklady, je súťažiaci povinný ich v plnom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť.

6.5 Súťažiaci má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela a udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Každý súťažiaci svojou účasťou najmä potvrdzuje, že súťažné dielo do súťaže zaslanej je jeho pôvodným výtvorom čím si na vlastnú zodpovednosť a náklady vysporiadal práva autora súťažného diela v rozsahu Úplných pravidiel a Skrátených pravidiel, tj. Nejde  o zneužitie akýchkoľvek autorských diel. Rovnako tak sa súťažiaci zaväzuje, že použitím súťažného diela podľa týchto Úplných pravidiel a Skrátených pravidiel nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, tj. napr. práva osôb spomínaných či zachytených v súťažnom diele (tj. Práva osobnostné), práva vlastníkov vecí či ochranných známok uvedených v súťažných dielach, atď. Všetky nutné súhlasy súvisiace so zaslaním súťažného diela do súťaže si musí súťažiaci usporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Súťažiaci je povinný PackWay uhradiť akúkoľvek škodu (resp. Odčiniť ujmu) v prípade porušenia licenčných podmienok v týchto Úplných pravidlách stanovených, a zároveň mu zaniká právo na príslušnú výhru.  

 

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov a so zverejnením prejavov osobnej povahy 

7.1 Svojou účasťou v súťaži berie súťažiaci na vedomie, že ním poskytnuté osobné údaje budú spracovávané podľa týchto Úplných pravidiel a podľa dokumentu Ochrana osobných údajov zo strany PackWay ako správcu, vrátane spracovania prostredníctvom spracovateľov uvedených tu.

7.2 Účel spracovania je nasledujúci: realizácia a vyhodnotenie súťaže, resp. odovzdania výhry; súťažiaci udeľuje registráciou do súťaže tiež dobrovoľný súhlas na použitie jeho osobných údajov pre zaradenie do databázy pre marketingové účely spoločnosti, tj. zasielanie vybraných obchodných oznámení s ponukou tovaru a služieb PackWay a to všetkými prostriedkami, vrátane používania elektronických prostriedkov komunikácie v zmysle zákona č. 480 / 2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Účel spracovania je podrobne upravený tu.

7.3 Doba spracovania je upravená tu.

7.4 Súťažiaci berie na vedomie, že má práva uvedené tu.

7.5 Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnená užiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníkov (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje sa dostaviť v usporiadateľom určenom termíne na určené miesto na vytvorenie zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.  

 

8. Záverečné ustanovenia 

8.1 Registráciou do súťaže sa všetci súťažiaci zaväzujú dodržiavať tieto Úplné pravidlá a Skrátené pravidlá konkrétnej súťaže. PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Úplné pravidlá. Všetky zmeny nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. Zmena súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov vynaložených v súťaži. PackWay môže podľa vlastného uváženia vyhlásiť doterajší priebeh súťaže za neplatný z dôvodov akejkoľvek technickej alebo inej systémovej chyby. Pokiaľ z akéhokoľvek závažného dôvodu, ktorý je spôsobilý narušiť alebo inak negatívne ovplyvniť správu, bezpečnosť, čestnosť, poctivosť alebo riadny chod súťaže, nebude môcť súťaž pokračovať podľa plánu, vyhradzuje si PackWay právo podľa vlastného uváženia zrušiť, ukončiť, upraviť alebo pozastaviť túto súťaž.

8.2 Originál pravidiel bude po celú dobu súťaže uložený v sídle PackWay.

8.3 PackWay nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie, či nedoručenie oznámenia o výhre alebo za stratu, poškodenie, zničenie, či nedoručenie výhry z dôvodov spočívajúcich na strane súťažiaceho alebo poskytovateľa poštových služieb alebo iného doručovateľa. Výhry súťažiacich, ktoré z dôvodov spočívajúcich nie na strane PackWay nebude možné doručiť, prepadajú v prospech PackWay.

8.4 PackWay nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou), ani za úplnosť výťahov z týchto Úplných pravidiel, ktoré môžu byť v skrátenej verzii zverejňované v propagačných materiáloch, ani za tlačové chyby .

8.5 PackWay nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy vzniknuté v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky, vrátane prípadného nedoručenia elektronickej pošty a ujmy, ku ktorým by mohlo dôjsť na počítači či inom zariadení súťažiaceho alebo akejkoľvek inej osoby v súvislosti s účasťou v súťaži. PackWay nie je zodpovedná ani za to, že akákoľvek osoba nebola schopná vstúpiť do súťaže alebo ju dokončiť v dôsledku akéhokoľvek technického zlyhania alebo zahltenia sietí prevádzkou.

8.6 PackWay si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky účasti v súťaži, a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich v prípade, že by porušoval Úplné pravidlá či Skrátené pravidlá či všeobecne záväzné právne predpisy, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý.

8.7 PackWay upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže a môže tiež zakladať právo PackWay na náhradu spôsobenej škody.

8.8 Výmena výhry či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možná.

8.9 PackWay nezodpovedá za žiadne škody a / alebo ujmy spôsobenej účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výherca nie je oprávnený požadovať od PackWay žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

8.10 Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to hlavne v prípade, že mu výhry nebudú ich dodávateľom poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s Úplnými pravidlami alebo sa skráteným pravidlami konkrétnej súťaže .

 

Pravidlá akcie: Darček

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo poškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou. „Balík s odmenou“. V priebehu tejto akcie môže byť odoslanie ponuky k účasti na akcii opakované. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách.

2. Adresát, ktorý si objedná tovar od spoločnosti PackWay nad 20 eur a za tento tovar riadne zaplatí, získa darček podľa svojho výberu. Na výber sú dámske (pánske) hodinky alebo dámska (pánska) peňaženka.

3. Adresát dostane svoj darček spolu s objednaným tovarom. V prípade vyčerpania zásob darčeka zadarmo je PackWay s.r.o. oprávnený zaslať darček zadarmo dodatočne v samostatnej zásielke alebo ho nahradiť iným darčekom primeranej hodnoty.

4. Uskutočnením objednávky adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a súhlasí s nimi.

 

Pravidlá súťaží usporiadavaných značkou MAGNET 3Pagen na Facebooku

1. Usporiadateľ súťaže
1.1 Usporiadateľom súťaží na Fb stránkach https://www.facebook.com/3pagen.sk/ je spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len "PackWay).
1.2 Tieto súťaže nie je organizované v spolupráci so spoločnosťou Facebook.
1.3 V priebehu súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha spoločne na území Českej republiky a Slovenskej republiky.

2. Doba platnosti súťaže
2.1 Súťaž prebieha vždy v období, ktoré je zverejnené v rámci daného príspevku, pod ktorým účastníci súťaže reagujú.
2.2 Súťažná úloha je tiež vždy zverejnená na firemnej stránke v čase konania súťaže. 

3. Účastníci súťaže
3.1 Súťaže sa môže zúčastniť spotrebiteľ tzn. fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, ktorá je staršia ako 18 rokov a má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky (ďalej len "Súťažiaci" alebo "Účastník").
3.2 Účastník musí spĺňať pravidlá použitia siete Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies
3.3 Účastník súťaže môže byť iba ten účastník, ktorý riadne splní všetky podmienky tejto súťaže a splní kritériá pre výhercu (ďalej len "Výherca").

4. Pravidlá súťaže
4.1 Súťažná úloha je zadaná v rámci súťaže s konkrétnym dátumom platnosti.
4.2 Výhercom ceny sa stane určitý počet vyžrebovaných  s odpoveďou na súťažnú otázku. Výherca dostane výherný balíček, ktorý pridelí usporiadateľ súťaže.
4.3 Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz a počíta sa prvá platná vložená odpoveď bez následných úprav.
4.4 Účastník súťaže musí mať vytvorený verejný osobný facebookový profil a sledovať facebookový profil značky Magnet 3Pagen (https://www.facebook.com/3pagen.sk/) pri účasti v súťaži na Facebooku.
4.5 Usporiadateľ je oprávnený účastníka zo súťaže jednostranne vyradiť. 

5. Výhry a podmienky získania výhier
5.1 Do každej súťaže sú venované ceny usporiadateľom.
5.2 Výherca súťaže bude o výhre informovaný na Facebooku v súkromnej správe od Magnet 3Pagen.
5.3 Ak by sa výhercom mal stať súťažiaci, ktorému nie je možné podľa týchto pravidiel výhru poskytnúť, potom príslušná výhra bude udelená súťažiacemu, ktorého opäť vyberie porota.
5.4 Aby mohol výherca získať cenu, musí Magnet 3Pagen doručiť svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu a telefón). 5.5 Ak výherca usporiadateľovi nepošle údaje pre zaslanie výhry do 7 dní od výzvy alebo sa mu nepodarí výhru doručiť, výhra prepadá v prospech usporiadateľa.5 .6 Magnet 3Pagen je oprávnený zverejniť meno a priezvisko výhercu vrátane súťažného príspevku na svojich profiloch na sociálnych sieťach a webových stránkach. Výherca ktorý sa zúčastňuje v súťaži dáva súhlas a udeľuje licenčné oprávnenie.  

6. Záverečné ustanovenia
6.1 Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri organizovaní súťaže a má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súťaže, vrátane jej ukončenia či zrušenia. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej podmienky, a to tak, že zmenu vyhlási na Facebooku, kde sú k dispozícii platné a úplné podmienky.
6.2 Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a poskytuje Magnet 3Pagen dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov - nickname a pre prípad, že sa stane výhercom tiež meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a ďalších údajov, ktoré sa získajú v rámci súťaže ( ďalej len "Údaje"), pre účely organizácie súťaže po dobu 365 dní od udelenia súhlasu. Súhlas je možná kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla spoločnosti usporiadateľa. Ďalšie súvisiace práva sú popísané tu: https://www.magnet-3pagen.sk/info/ochrana-osobnych-udajov.html
6.3 Na poskytnutie výhry nie je právny nárok a hodnotu výhier nemožno vyplatiť v peniazoch. Výherca berie na vedomie, že je povinný vysporiadať svoje prípadné daňové povinnosti voči štátu.
6.4 Tieto podmienky sú platné a účinné od 25.5.2018.

 

L
Prihlásenie
*
*
Zapomenuté heslo
Zabudnuté heslo
L
Hore r
r
o