Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií tu.

Rozumiem
L
_ +

Doplňujúce pravidlá súťaže  WFR „Šek na 3 000 Eur"

1. Spoločnosť PackWay sro, so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len "PackWay") organizuje marketingovú akciu pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „Šek na 3 000 Eur ". Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej a Českej republiky. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v hre opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. 

2. Súťaž prebieha od 27. 8. 2018 do 22. 10. 2018  (ďalej len "doba trvania").

3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len "zákazník"), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky.

4. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote 3 000 € (SR) alebo 75 000 Kč (ČR). Výhra a vyhodnotenie súťaže je spoločné pre Slovenskú a Českú republiku. Všetci zákazníci, ktorí sa platne prihlásia do súťaže dostanú nákupné šeky: 5 Eur (SR) alebo 140 Kč (CZ).

5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka na účasť v súťaži. Výherca dostane výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže.

6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:

I. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň

II. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

a) písomne: zákazník nalepí svoju identifikačnú známku nad objednávací lístok a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu;

b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, oznámi operátorovi odpoveď na kontrolnú otázku, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži;

c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke a do poznámky u objednávky napíše odpoveď na kontrolnú otázku.

7. Výhru získa 1 vylosovaný zákazník, ktorý sa v dobe trvania súťaže platne prihlási do súťaže podľa bodu 6 ods. II týchto pravidiel; urobí objednávku podľa bodu 6 ods I. týchto pravidiel. Zlosovanie sa uskutoční po skončení súťaže.

8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa "Úplných pravidiel súťaže" na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa "Ochrany osobných údajov" na www.magnet3p.sk a vyhlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil (a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov na daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Práva zákazníka sú uvedené v "Ochrane osobných údajov", najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu. 

9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.

10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.

11. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.

12. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne ​​oznámi, poprípade mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 12. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo neoznámi najneskôr do 31. 12. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 12. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.

13. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne ​​oznámi, poprípade mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 12. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo neoznámi najneskôr do 31. 12. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 12. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.

 

Pravidlá akcie " WFR_P18H „domáci kabát“ :

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa ponuky na odpovednej obálke).

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógov MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, môže získať domáci kabát za mimoriadnu cenu 9,99 €. Pokiaľ si adresát objedná z katalógu a za tento tovar zaplatí, môže si zakúpiť tiež LED lampu na čítanie za zvýhodnenú cenu 3,99 €. Na účely tohto podujatia sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 27. 8. 2018 do 31. 10. 2018 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení akcie, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zákazník povinný spolu s vrátením tovaru vrátiť aj domáci kabát a LED lampu.

3. Adresát dostane svoju prémiu v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu.

4. V prípade vyčerpania zásob domáceho kabátu a LED lampy nie je PackWay s.r.o. povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, poprípade je oprávnený zaslať ho dodatočne v samostatnej zásielke.

5. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru nie je PackWay s.r.o. povinný prémiu zaslať, poprípade je oprávnený zaslať ju dodatočne v samostatnej zásielke.,

6. Prémiu nemožno získať len za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke.

7. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte u MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 € získa zákazník darček v hodnote 20 €.

Zaslaním objednávacieho lístku adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a pristupuje k nim.

8. Ponuka platí do vyčerpania zásob, najdlhšie do 31. 10. 2018.

 

Pravidlá akcie "oblek na voľný čas" Maritime ": 

1. Adresát, ktorý siobjedná tovar z katalógov MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, získa oblek na voľný čas "Maritime" za mimoriadnu cenu 4,99 €. Ak si adresát objedná z katalógu a za tento tovar zaplatí, môžesi zakúpiť aj vestu za zvýhodnenú cenu 6,99 €.

2. V prípadevyčerpania zásob obleku na voľný čas "Maritime" a vesty nie jePackWay s.r.o. povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, prípadneje oprávnený zaslať ho dodatočne v samostatnej zásielke. 

3. V prípadevyčerpania zásob objednaného tovaru nie je PackWay s.r.o. povinný prémiezaslať, poprípade je oprávnený zaslať ich dodatočne v samostatnej zásielke.

4. Prémie nemožno získať za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke.

5. Úplné pravidlá nájdete na www.magnet-3pagen.sk

 

Pravidlá akcie „cestovná taška“: 

 1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa ponuky na odpovednej obálke). 

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógov MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, si môže objednať podľa svojho výberu cestovnú tašku za mimoriadnu cenu 9,99 €. Ak si adresát objedná z katalógu, môže si zakúpiť aj peňaženku za zvýhodnenú cenu 7,99 €. Na účely tohto podujatia sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 4. 6. 2018 do 31. 8. 2018 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení akcie, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zákazník povinný spolu s vrátením tovaru vrátiť aj cestovnú tašku a peňaženku. 3. Adresát dostane svoj darček zdarma a prémiu v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu. 

4. V prípade vyčerpania zásob cestovnej tašky a peňaženky nie je PackWay s.r.o. povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, poprípade je oprávnený zaslať ho dodatočne v samostatnej zásielke.

5. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru nie je PackWay s.r.o. povinný prémie zaslať, poprípade je oprávnený zaslať ich dodatočne v samostatnej zásielke.  

6. Prémie nemožno získať za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke.  

7. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte u MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 € získa zákazník darček v hodnote 20 €.  

8. Zaslaním objednávacieho lístku adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a pristupuje k nim. 

9. Ponuka platí do vyčerpania zásob, najdlhšie do 31. 8. 2018.

 

Pravidlá akcie "výber zo 4 prémií":


1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa ponuky na odpovednej obálke).

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógov MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, si môže objednať podľa svojho výberu darček zdarma: maxi tašku pre voľný čas alebo šatku s kvetinovým vzorom. Alebo ak si adresát objedná z katalógu, môže si zakúpiť krájač na vodný melón za zvýhodnenú cenu 4,30 € alebo sadu 5 nožov + elegantný stojan za zvýhodnenú cenu 7,20 €. Na účely tohto podujatia sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 21. 5. 2018 do 31. 8. 2018 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení akcie, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zákazník povinný spolu s vrátením tovaru vrátiť aj maxi tašku, šatku, krájač na vodný melón a sadu 5 nožov s elegantným stojanom.

3. Adresát dostane svoj darček zdarma alebo prémiu v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu.

4. V prípade vyčerpania zásob darčeka zdarma je PackWay s.r.o. oprávnený ho nahradiť iným darčekom zodpovedajúcej hodnoty.

5. V prípade vyčerpania zásob krájača na vodný melón a sady 5 nožov s elegantným stojanom nie je PackWay s.r.o. povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, poprípade je oprávnený zaslať ho dodatočne v samostatnej zásielke.

6. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru nie je PackWay s.r.o. povinný prémie zaslať, poprípade je oprávnený zaslať ich dodatočne v samostatnej zásielke.

7. Prémie nemožno získať za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke.

8. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte u MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 € získa zákazník darček v hodnote 20 €..

9. Zaslaním objednávacieho lístku adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a pristupuje k nim.

10. Ponuka platí do vyčerpania zásob, najdlhšie do 31. 8. 2018.

 

Pravidlá "Využitie šeku na 5 €" WFR SOMMER (ďalej len "Pravidlá"): 

1. Spoločnosť PackWay s.r.o, so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 usporadúva pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN v čase od 5. 6. 2018 do 14. 9. 2018 akciu s názvom "Využitie šeku na 5 €". Akcia prebieha na území Slovenskej a Českej republiky.

2. Podmienky uplatnenia stanovenej zľavy. Pre účely tejto akcie je za objednaný tovar považovaný tovar, ktorý je expedovaný. Zľavy sa týkajú len dostupného tovaru, pokiaľ bude tovar už vypredaný a hodnota objednávky tak nedosiahne výšku, pri ktorej by mal zákazník nárok na zľavu, MAGNET 3PAGEN si vyhradzuje právo túto zľavu neudeliť a ako kompenzáciu udeliť zákazníkovi jednorazovú zľavu vo výške 10 % z čiastky zodpovedajúcej expedovanému tovaru. Zľava je organizátorom v tejto akcie poskytovaná v nasledujúcej výške:

a)- zľava  140 Kč pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 550 Kč

b) pre zákazníkov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, je organizátorom v tejto akcie poskytovaná zľava v nasledujúcej výške: - zľava 5 EUR pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 20 €; 

3. Zľava sa dá využiť len raz. Pokiaľ bude balík rozdelený do dvoch (viac) častí, bude zľava v príslušnej výške uplatnená až na druhý (či posledný) balík, v ktorom bude tovar organizátorom zákazníkovi doručovaný, prípadne bude príslušná zľava rozdelená a čiastočne uplatnená na viac balíkov, v ktorých bude tovar zákazníkovi organizátorom doručovaný. Pokiaľ zákazník vráti tovar, na ktorého nákup uplatnil zľavu podľa pravidiel tejto akcie v zákonom stanovenej lehote na odstúpenie, vyhradzuje si organizátor právo vrátiť zákazníkovi hodnotu tovaru vráteného v zákonnej lehote len do výšky zodpovedajúcej zákazníkom skutočne uhradenej cene za taký tovar pri prevzatí tovaru. Zákazník berie na vedomie a je výslovne organizátorom v tejto súvislosti informovaný, že pokiaľ by došlo k vráteniu hodnoty tovaru v pôvodnej hodnote, došlo by k bezdôvodnému obohateniu na strane zákazníka. Podmienkou účasti v akcii je riadna úhrada zakúpeného tovaru. Súčasne platí, že do hodnoty objednávky nebude započítavaná hodnota nevyexpedovaného tovaru. Účastník akcie berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že pre účely tejto akcie sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, u ktorého zákazník odstúpil od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. Nevyexpedovaným tovarom sa rozumie tovar, ktorý nie je možné zákazníkovi zaslať spolu so zvyšnou časťou objednávky z dôvodu vyčerpaných skladových zásob produktov.

4. Akcia je platná od 5. 6. 2018 do 14. 9. 2018.

5. Využitie zľavy podľa pravidiel tejto akcie môže účastník akcie využiť objednávkou tovaru zo zásielkového obchodu týmito spôsobmi:

a) poštou - je potreba zaslať podľa pravidiel riadne vyplnený objednávací lístok na nasledujúcu adresu zásielkového obchodu: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Adresa pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35. 

b)  ak si účastník akcie objedná tovar zo zásielkového obchodu telefonicky alebo elektronickou poštou, je treba vyjadriť taktiež súhlas s týmito pravidlami, a to buď operátorovi  telefonicky  alebo výslovne do správy elektronickej pošty, inak sa zákazník nemôže akcie zúčastniť.

c)  ak si zákazník objedná tovar zo zásielkového obchodu cez internetové stránky www.magnet-3pagen.cz alebo www.magnet-3pagen.sk .

6. Účastník akcie potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami vo všetkých bodoch a vyjadruje s nimi svoj súhlas.

 

Pravidlá akcie „Krups“

 1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom  v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN v dobe od 7. 5. 2018 do 2. 7. 2018 (ďalej len „doba trvania súťaže“) súťaž s názvom „Krups“. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha na území Českej, republiky a Slovenskej republiky. 

2. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty súťaže, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich blízke osoby. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo osoby vo veku 15 – 18 rokov zastúpené zákonným zástupcom, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky a Slovenskej republiky. 

3. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa ponuky na odpovednej obálke). 

4. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógov MAGNET 3PAGEN v dobe trvania súťaže písomne, telefonicky alebo na internete a za tento tovar riadne zaplatí, si môže zároveň s touto objednávkou objednať elektrický sekáčik za zvýhodnenú cenu 8,99 €. Adresát dostane svoju prémiu v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu. Nalepenie etikety nie je nevyhnutnou podmienkou účasti v akcii. V prípade vyčerpania zásob elektrického sekáčika nie je PackWay povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, poprípade je oprávnený zaslať ho dodatočne v samostatnej zásielke. 

5. Ďalej zákazník, ktorý si v čase platnosti katalógu od 7. 5. 2018 do 2. 7. 2018 objedná tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN písomne, telefonicky alebo na internete a za tento tovar riadne zaplatí, má možnosť vyhrať kuchynský spotrebič značky Krups, hodnota spotrebiča činí 250 €. Tento produkt získa 1 zákazník, ktorý si v čase platnosti katalógu od 7. 5. 2018 do 2. 7. 2018 objedná tovar v celkovo najvyššej účtované kúpnej cene a za tento tovar riadne zaplatí. V prípade, že 1 alebo viac zákazníkov splní vyššie uvedené podmienky, výhru získa 1 zákazník, ktorý si objedná v čase trvania hry ako prvý. Pre účasť v akcii je rozhodujúci dátum doručenia objednávky do spoločnosti PackWay. Na účely tohto podujatia sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 7. 5. 2018 do 2. 7. 2018 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka je pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35. 

6. Cena uvedená v bode 5. bude odovzdaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, poprípade podľa dohody s príjemcom, ktorý získal uvedený produkt. Odovzdanie výrobku sa uskutoční najneskôr v termíne do 30. 9. 2018.  

7. Údaje o osobe, ktorá získala jeden z uvedených výrobkov, poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 17. 09. 2018. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne. 

8. Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť PackWay, ako organizátor súťaže, je oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované hore uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu hry bez obmedzenia území, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Tiež záznamy môžu byť zhotovené aj počas odovzdávania  výhry. Zákazník rovnako berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.   

9. Ak si výherca neprevezme výhru alebo nenahlási najneskôr do 30. 9. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 30. 9. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.   

10. Mimoriadnu ponuku (elektrický sekáčik) nemožno získať za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke.

11. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte u MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 € získa zákazník darček v hodnote 20 €.

12. Zaslaním objednávacieho lístku adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a pristupuje k nim. 

 13. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaže úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.magnet-3pagen.sk Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodu.

 

Pravidlá akcie TK1:

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o.,ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa ponuky na odpovednej obálke).

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógu a jeho objednávka bude medzi prvými 250 nadobudnutými objednávkami a za tento tovar riadne zaplatí má možnosť získať vyššie uvedený krátky kabát vo farbe podľa svojho výberu (čierna alebo hnedá) zdarma. Cena kabátu bude odpočítaná na faktúre za tovar.

3. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógov MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, získa krátky kabát za skvelých 9,99 €. Ak si adresát objedná z katalógu, môže si zakúpiť aj šatku za zvýhodnenú cenu 4,99 €.

4.Adresát dostane svoj produkt za zvýhodnenú cenu v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu.

5. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru PackWay s.r.o. nie je povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, poprípade je oprávnený zaslať ho dodatočne v samostatnej zásielke.

6. Prémiu nemožno získať za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke.

7. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte v MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 € získa zákazník darček v hodnote 20 €.

8. Zaslaním objednávacieho lístku adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a súhlasí s nimi.

Pravidlá k žiadosti o katalóg

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo poškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou.

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógov MAGNET 3PAGEN v minimálnej hodnote 20 € a za tento tovar riadne zaplatí, dostane darček zdarma – balíček „Prekvapenie“ – tzn. tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN v celkovej hodnote 16,00 €. Ďalej adresát získa ďalší bonus v podobe poštovného zdarma v hodnote 4,30 € na nákup tovaru.

3. Adresát dostane svoj darček v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu. V prípade vyčerpania zásob darčeku jePackWay s.r.o. oprávnená zaslať darček dodatočne v samostatnej obálke a nahradiť ho iným darčekom odpovedajúcej hodnoty.

4. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte u MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20 € možno získať darček.

5. Zaslaním objednávacieho lístku adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a súhlasí s nimi.
 

Pravidlá akcie: Darček

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo poškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou. „Balík s odmenou“. V priebehu tejto akcie môže byť odoslanie ponuky k účasti na akcii opakované. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách.

2. Adresát, ktorý si objedná tovar od spoločnosti PackWay nad 20 eur a za tento tovar riadne zaplatí, získa darček podľa svojho výberu. Na výber sú dámske (pánske) hodinky alebo dámska (pánska) peňaženka.

3. Adresát dostane svoj darček spolu s objednaným tovarom. V prípade vyčerpania zásob darčeka zadarmo je PackWay s.r.o. oprávnený zaslať darček zadarmo dodatočne v samostatnej zásielke alebo ho nahradiť iným darčekom primeranej hodnoty.

4. Uskutočnením objednávky adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a súhlasí s nimi.

Pravidlá pre získanie promo produktov

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorý splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa to ponuky na obálke).

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógov MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, môže získať produkt za zvýhodnenú cenu alebo darček zdarma. Stačí zaškrtnúť požadovaný tovar na objednávacom lístku.

3. Nalepenie etikety nie je nevyhnutnou podmienkou účasti na akcii.

4. Adresát získa svoje produkty za zvýhodnenú cenu alebo darček zdarma v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu. V prípade vyčerpania zásob darčeka zdarma je PackWay s.r.o. oprávnený zaslať darček zdarma dodatočne v samostatnej zásielke alebo ho nahradiť iným darčekom zodpovedajúcej hodnoty.

5. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru PackWay s.r.o. nie je povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, poprípade je oprávnený zaslať ho dodatočne v samostatnej zásielke. Mimoriadnu ponuku nemožno získať za nákup tovaru na zodpovední obálke.

6. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte u MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 zákazník získa darček v hodnote 20 €.

7. Zaslaním objednávacieho lístka adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a pristupuje k nim.

Pravidlá akcie: Darček

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo poškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou. „Balík s odmenou“. V priebehu tejto akcie môže byť odoslanie ponuky k účasti na akcii opakované. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách.

2. Adresát, ktorý si objedná tovar od spoločnosti PackWay nad 20 eur a za tento tovar riadne zaplatí, získa darček podľa svojho výberu. Na výber sú dámske (pánske) hodinky alebo dámska (pánska) peňaženka.

3. Adresát dostane svoj darček spolu s objednaným tovarom. V prípade vyčerpania zásob darčeka zadarmo je PackWay s.r.o. oprávnený zaslať darček zadarmo dodatočne v samostatnej zásielke alebo ho nahradiť iným darčekom primeranej hodnoty.

4. Uskutočnením objednávky adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a súhlasí s nimi.

 

Prihlásenie k odberu newslettera

Získajte darček v hodnote 20 €!

Ako na to:

1. Nakúpte v eshope Magnet-3Pagen nad 20,9 €

2. Choďte do košíka

3. Potvrďte Vašu výhodu

 

 

 

L
Prihlásenie
*
*
Zapomenuté heslo
Zabudnuté heslo
L
X
X
X
Hore r
r
o