Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií tu.

Rozumiem
L
_ +

Pravidlá akcie „111.111, 111.911“  (ďalej len „pravidlá“) 

 1. Organizátor. Obchodná spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 (ďalej len „Organizátor“) organizuje v období odo dňa 5. 11. 2018  do dňa 31. 1. 2019 akciu s názvom „111.111, 111.911“ (ďalej len „akcia“). Organizátor je majiteľom ochrannej známky „Magnet 3Pagen“ a zároveň je prevádzkovateľom zásielkového obchodu s názvom „Magnet 3Pagen“ (ďalej len „zásielkový obchod“). Tovar zo zásielkového obchodu možno objednávať telefonicky, prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom e-shopu a tiež poštou na objednávacom lístku priamo z tlačeného katalógu. V priebehu konania akcie môže byť odoslanie ponuky k účasti na akcii opakované. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Tieto pravidlá stanovujú záväzné pravidlá a podmienky účasti na akcii.
 2. Účastníci akcie. Účastníkom akcie sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom na území Českej republiky či Slovenskej republiky, ktorej organizátor zašle dokumenty oprávňujúce k účasti na akcii, a ktorá sa do akcie prihlási v súlade s týmito pravidlami. Dokumentom oprávňujúcim zákazníka k účasti na akcii je v y p l n e n ý objednávací lístok (ďalej len „prihláška do akcie“). Z akcie sú vylúčení zamestnanci organizátora alebo osoby im blízke, ďalej sú vylúčené osoby v zamestnaneckom či obdobnom pomere ku všetkým spoločnostiach spolupracujúcim s organizátorom, ich rodinní príslušníci a osoby im blízke. Z účasti na akcii budú ďalej vylúčení účastníci, ktorých prihláška do akcie bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. O skutočnosti, či je určitá osoba oprávnená k účasti na akcii rozhoduje výlučne organizátor. V prípade účastníkov mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať písomný súhlas zákonného zástupcu, ako pre účasť na akcii, tak na prípadné prevzatie výhry.  
 3. Podmienky uplatnenia stanovených zliav. Pre účely tejto akcie sa za objednaný tovar považuje tovar, ktorý je expedovaný. Zľavy sa týkajú len dostupného tovaru, ak bude tovar už vypredaný a hodnota objednávky tak nedosiahne hodnotu, pri ktorej by mal zákazník nárok na zľavu, Magnet 3Pagen si vyhradzuje právo túto zľavu neudeliť a ako kompenzáciu udeliť zákazníkovi jednorazovú zľavu vo výške 10 % zo sumy zodpovedajúcej expedovanému tovaru. Akcia je spoločná pre Českú a Slovenskú republiku
  1. Pre zákazníkov, ktorí sú občanmi Českej republiky sú organizátorom do tejto akcie poskytnuté zľavy v nasledujúcej výške: - zľava 200,- Kč pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 400,- Kč;
  2. Pre zákazníkov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky sú organizátorom tejto akcie poskytnuté tieto zľavy v nasledujúcej výške: - zľava 8 € pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 15 €;  
 4. Každá zo zliav sa s príslušným kódom akcie dá využiť neobmedzene s platnosťou do 31. 1. 2019. Ak bude balík rozdelený do dvoch (viac) častí, bude zľava v príslušnej výške uplatnená až na druhý (či posledný) balík, v ktorom bude tovar organizátorom zákazníkovi doručovaný, prípadne bude príslušná zľava rozdelená a čiastočne uplatnená na viac balíkov, v ktorých bude tovar zákazníkovi organizátorom doručovaný. Pokiaľ zákazník vráti tovar, na nákup ktorého uplatnil zľavu podľa pravidiel tejto akcie v zákonom stanovenej lehote na odstúpenie, vyhradzuje si organizátor právo vrátiť zákazníkovi hodnotu tovaru vráteného v zákonnej lehote iba do výšky zodpovedajúcej zákazníkom skutočne uhradenej ceny za taký tovar tj. bez započítanej časti zľavy pripadajúcej na vrátený tovar. Zákazník berie na vedomie a je výslovne organizátorom v tejto súvislosti informovaný, že pokiaľ by došlo k vráteniu hodnoty tovaru v pôvodnej hodnote, došlo by k bezdôvodnému obohateniu na strane zákazníka. Podmienkou účasti na akcii je riadna úhrada zakúpeného tovaru. Súčasne platí, že do hodnoty objednávky nebude započítaná hodnota nevyexpedovaného tovaru. Účastník akcie berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že pre účely tejto akcie sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovar, u ktorého zákazník odstúpil od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Nevyexpedovaným tovarom sa rozumie tovar, ktorý nemožno zákazníkovi zaslať spolu so zvyšnou časťou objednávky z dôvodu vyčerpaných skladových zásob produktu/(ov).  
 5. Využiť zľavy podľa pravidiel tejto akcie môže účastník akcie objednávkou tovaru zo zásielkového obchodu týmito spôsobmi:
  1. poštou – treba zaslať podľa pravidiel riadne vyplnený objednávací lístok na nasledujúcu adresu zásielkového obchodu: Magnet 3Pagen, Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Adresa pre Slovenskú republiku: Magnet 3Pagen, P.O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35
  2. ak si objednáva účastník akcie tovar zo zásielkového obchodu telefonicky alebo elektronickou poštou, treba vyjadriť taktiež súhlas s týmito pravidlami, a to buď telefonicky operátorovi alebo výslovne zadaním kódu akcie do správy elektronickej pošty, inak sa zákazník nemôže akcie zúčastniť
  3. ak si zákazník objednáva tovar zo zásielkového obchodu na internetových stránkach www.magnet3p.sk alebo www.magnet3p.cz spôsobom tu stanoveným, zaregistruje sa do akcie zadaním kódu akcie pri objednávke zvoleného tovaru.  
 6. Akcia platí pre katalógy Magnet 3Pagen a www.magnet3p.sk. Akcia je nezlučiteľná s daľšími zľavami. Zľava sa nevzťahuje na produkty označené štítkom „Výhodná cena“ a zľavnené tovary. Platí do vypredania skladových zásob.  
 7. Účastník akcie potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami vo všetkých bodoch a súhlasí s nimi.  
 8. Prihlásením sa do akcie výherca udeľuje v súlade s § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, súhlas s tým, aby organizátor vytváral obrazové a zvukové záznamy jeho osoby a takto vytvorené obrazové a zvukové záznamy, vrátane jeho mena a priezviska, používal v médiách (vrátane elektronických), propagačných a reklamných materiáloch, a to po dobu 5 rokov od ukončenia tejto akcie.

 

Pravidlá akcie minikatalóg – bunda „Voľný čas“:

1.Táto akcia nie je založená na náhode, je určena tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcie sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa ponuky na odpovednej obálke).

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, si môže objednať bundu „Voľný čas“ za mimoriadnu cenu 9,99 €. Ak si adresát objedná z katalógu a za tento tovar zaplatí, môže si zakúpiť tiež šatku za zvýhodnenú cenu 3,99 €. Pre účely tejto akcie sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 2. 1. 2019 do 30. 6. 2019 alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení akcie, a to bez ohľadu na to, či spoločnost PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zákazník povinný spolu s vrátením tovaru vrátiť aj bundu „Voľný čas“ a šatku.

3. Adresát dostane svoju prémiu v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu. 

4. V prípade vyčerpania zásob bundy „Voľný čas“ a šatky nie je PackWay s.r.o. povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, prípadne je oprávnený zaslať ho dodatočne v samostatnej zásielke.

5. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru nie je PackWay s.r.o. povinný prémie zaslať, prípadne je oprávnený zaslat ich dodatočne v samostatnej zásielke.   

6. Prémie nemožno získať za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke.   

7. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 € získa zákazník darček v hodnote 20 €.

8. Zaslaním objednávacieho lístka adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a pristupuje k ním.

9. Ponuka platí do vyčerpania zásob, najdlhšie do 30. 6. 2019.

 

Pravidlá akcie TK 1 oblek pre voľný čas „Freeline“:

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcie sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinována s inou ponukou (netýka sa ponuky na odpovednej obálke). 

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, si môže objednať oblek pre voľný čas „Freeline“ za mimoriadnu cenu 9,99 €. Ak si adresát objedná z katalógu a za tento tovar zaplatí, môže si zakúpiť tiež náhrdelník „Perla a kamienky“ za zvýhodnenú cenu 4,99 €. Pre účely tejto akcie sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 27. 12. 2018 do 31. 3. 2019 alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení akcie, a to bez ohľadu na to, či spoločnost PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zákazník povinný spolu s vrátením tovaru vrátiť aj oblek pre voľný čas a náhrdelník.

3. Adresát dostane svoju prémiu v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu.

4. V prípade vyčerpania zásob obleku pre voľný čas „Freeline“ a náhrdelníku nie je PackWay s.r.o. povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, prípadne je oprávnený zaslať ho dodatočne v samostatnej zásielke.

5. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru nie je PackWay s.r.o. povinný prémie zaslať, prípadne je oprávnený zaslať ich dodatočne v samostatnej zásielke.

6. Prémie nemožno získať za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke. 

7. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte u MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 € získa zákazník darček v hodnote 20 €.

8. Zaslaním objednávacieho lístka adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a pristupuje k ním.

9. Ponuka platí do vyčerpania zásob, najdlhšie do 31. 3. 2019.

 

Doplňujúce pravidlá súťaže  WFR „Šek na 3 000 Eur"

1. Spoločnosť PackWay sro, so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len "PackWay") organizuje marketingovú akciu pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „Šek na 3 000 Eur ". Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej a Českej republiky. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v hre opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. 

2. Súťaž prebieha od 27. 8. 2018 do 22. 10. 2018  (ďalej len "doba trvania").

3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len "zákazník"), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky.

4. Do súťaže bola vložená 1 peňažná výhra v hodnote 3 000 € (SR) alebo 75 000 Kč (ČR). Výhra a vyhodnotenie súťaže je spoločné pre Slovenskú a Českú republiku. Všetci zákazníci, ktorí sa platne prihlásia do súťaže dostanú nákupné šeky: 5 Eur (SR) alebo 140 Kč (CZ).

5. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka na účasť v súťaži. Výherca dostane výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže.

6. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:

I. zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň

II. zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

a) písomne: zákazník nalepí svoju identifikačnú známku nad objednávací lístok a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu;

b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, oznámi operátorovi odpoveď na kontrolnú otázku, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži;

c) na internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke a do poznámky u objednávky napíše odpoveď na kontrolnú otázku.

7. Výhru získa 1 vylosovaný zákazník, ktorý sa v dobe trvania súťaže platne prihlási do súťaže podľa bodu 6 ods. II týchto pravidiel; urobí objednávku podľa bodu 6 ods I. týchto pravidiel. Zlosovanie sa uskutoční po skončení súťaže.

8. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa "Úplných pravidiel súťaže" na www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa "Ochrany osobných údajov" na www.magnet3p.sk a vyhlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil (a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov na daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Práva zákazníka sú uvedené v "Ochrane osobných údajov", najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu. 

9. Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.

10. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.

11. Na účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.

12. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne ​​oznámi, poprípade mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 12. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo neoznámi najneskôr do 31. 12. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 12. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.

13. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne ​​oznámi, poprípade mu bude výhra zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 12. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo neoznámi najneskôr do 31. 12. 2018 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 12. 2018, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.

 

Pravidlá akcie " WFR_P18H „domáci kabát“ :

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa ponuky na odpovednej obálke).

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógov MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, môže získať domáci kabát za mimoriadnu cenu 9,99 €. Pokiaľ si adresát objedná z katalógu a za tento tovar zaplatí, môže si zakúpiť tiež LED lampu na čítanie za zvýhodnenú cenu 3,99 €. Na účely tohto podujatia sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 27. 8. 2018 do 31. 10. 2018 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení akcie, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zákazník povinný spolu s vrátením tovaru vrátiť aj domáci kabát a LED lampu.

3. Adresát dostane svoju prémiu v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu.

4. V prípade vyčerpania zásob domáceho kabátu a LED lampy nie je PackWay s.r.o. povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, poprípade je oprávnený zaslať ho dodatočne v samostatnej zásielke.

5. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru nie je PackWay s.r.o. povinný prémiu zaslať, poprípade je oprávnený zaslať ju dodatočne v samostatnej zásielke.,

6. Prémiu nemožno získať len za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke.

7. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte u MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 € získa zákazník darček v hodnote 20 €.

Zaslaním objednávacieho lístku adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a pristupuje k nim.

8. Ponuka platí do vyčerpania zásob, najdlhšie do 31. 10. 2018.

 

Pravidlá akcie "oblek na voľný čas" Maritime ": 

1. Adresát, ktorý siobjedná tovar z katalógov MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, získa oblek na voľný čas "Maritime" za mimoriadnu cenu 4,99 €. Ak si adresát objedná z katalógu a za tento tovar zaplatí, môžesi zakúpiť aj vestu za zvýhodnenú cenu 6,99 €.

2. V prípadevyčerpania zásob obleku na voľný čas "Maritime" a vesty nie jePackWay s.r.o. povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, prípadneje oprávnený zaslať ho dodatočne v samostatnej zásielke. 

3. V prípadevyčerpania zásob objednaného tovaru nie je PackWay s.r.o. povinný prémiezaslať, poprípade je oprávnený zaslať ich dodatočne v samostatnej zásielke.

4. Prémie nemožno získať za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke.

5. Úplné pravidlá nájdete na www.magnet-3pagen.sk

 

Pravidlá akcie WK P "bunda Voľný čas"

1. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógov MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, si môže objednať bundu "Voľný čas" za mimoriadnu cenu 9,99€. Ak si adresát objedná z katalógu a za tento tovar zaplatí, môže si zakúpiť aj šatku za zvýhodnenú cenu 3,99 € .

2. V prípade vyčerpania zásob bundy "Voľný čas" a šatky nie je PackWay s.r.o. povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, poprípade je oprávnený zaslať ho dodatočne v samostatnej zásielke.

3. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru nie je PackWay s.r.o. povinný prémie zaslať, poprípade je oprávnený zaslať ich  dodatočne v samostatnej zásielke.

4. Prémie nemožno získať za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke.

5. Úplné pravidlá nájdete na www.magnet3p.sk.

 

Pravidlá akcie TK1:

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o.,ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa ponuky na odpovednej obálke).

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógu a jeho objednávka bude medzi prvými 250 nadobudnutými objednávkami a za tento tovar riadne zaplatí má možnosť získať vyššie uvedený krátky kabát vo farbe podľa svojho výberu (čierna alebo hnedá) zdarma. Cena kabátu bude odpočítaná na faktúre za tovar.

3. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógov MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, získa krátky kabát za skvelých 9,99 €. Ak si adresát objedná z katalógu, môže si zakúpiť aj šatku za zvýhodnenú cenu 4,99 €.

4.Adresát dostane svoj produkt za zvýhodnenú cenu v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu.

5. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru PackWay s.r.o. nie je povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, poprípade je oprávnený zaslať ho dodatočne v samostatnej zásielke.

6. Prémiu nemožno získať za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke.

7. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte v MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 € získa zákazník darček v hodnote 20 €.

8. Zaslaním objednávacieho lístku adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a súhlasí s nimi.

Pravidlá k žiadosti o katalóg

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo poškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou.

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógov MAGNET 3PAGEN v minimálnej hodnote 20 € a za tento tovar riadne zaplatí, dostane darček zdarma – balíček „Prekvapenie“ – tzn. tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN v celkovej hodnote 16,00 €. Ďalej adresát získa ďalší bonus v podobe poštovného zdarma v hodnote 4,30 € na nákup tovaru.

3. Adresát dostane svoj darček v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu. V prípade vyčerpania zásob darčeku jePackWay s.r.o. oprávnená zaslať darček dodatočne v samostatnej obálke a nahradiť ho iným darčekom odpovedajúcej hodnoty.

4. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte u MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20 € možno získať darček.

5. Zaslaním objednávacieho lístku adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a súhlasí s nimi.
 

Pravidlá akcie: Darček

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo poškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou. „Balík s odmenou“. V priebehu tejto akcie môže byť odoslanie ponuky k účasti na akcii opakované. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách.

2. Adresát, ktorý si objedná tovar od spoločnosti PackWay nad 20 eur a za tento tovar riadne zaplatí, získa darček podľa svojho výberu. Na výber sú dámske (pánske) hodinky alebo dámska (pánska) peňaženka.

3. Adresát dostane svoj darček spolu s objednaným tovarom. V prípade vyčerpania zásob darčeka zadarmo je PackWay s.r.o. oprávnený zaslať darček zadarmo dodatočne v samostatnej zásielke alebo ho nahradiť iným darčekom primeranej hodnoty.

4. Uskutočnením objednávky adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a súhlasí s nimi.

Pravidlá pre získanie promo produktov

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorý splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa to ponuky na obálke).

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógov MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, môže získať produkt za zvýhodnenú cenu alebo darček zdarma. Stačí zaškrtnúť požadovaný tovar na objednávacom lístku.

3. Nalepenie etikety nie je nevyhnutnou podmienkou účasti na akcii.

4. Adresát získa svoje produkty za zvýhodnenú cenu alebo darček zdarma v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu. V prípade vyčerpania zásob darčeka zdarma je PackWay s.r.o. oprávnený zaslať darček zdarma dodatočne v samostatnej zásielke alebo ho nahradiť iným darčekom zodpovedajúcej hodnoty.

5. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru PackWay s.r.o. nie je povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, poprípade je oprávnený zaslať ho dodatočne v samostatnej zásielke. Mimoriadnu ponuku nemožno získať za nákup tovaru na zodpovední obálke.

6. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte u MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 zákazník získa darček v hodnote 20 €.

7. Zaslaním objednávacieho lístka adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a pristupuje k nim.

Pravidlá akcie: Darček

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo poškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou. „Balík s odmenou“. V priebehu tejto akcie môže byť odoslanie ponuky k účasti na akcii opakované. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách.

2. Adresát, ktorý si objedná tovar od spoločnosti PackWay nad 20 eur a za tento tovar riadne zaplatí, získa darček podľa svojho výberu. Na výber sú dámske (pánske) hodinky alebo dámska (pánska) peňaženka.

3. Adresát dostane svoj darček spolu s objednaným tovarom. V prípade vyčerpania zásob darčeka zadarmo je PackWay s.r.o. oprávnený zaslať darček zadarmo dodatočne v samostatnej zásielke alebo ho nahradiť iným darčekom primeranej hodnoty.

4. Uskutočnením objednávky adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a súhlasí s nimi.

 

Prihlásenie k odberu newslettera

Získajte darček v hodnote 20 €!

Ako na to:

1. Nakúpte v eshope Magnet-3Pagen nad 20,9 €

2. Choďte do košíka

3. Potvrďte Vašu výhodu

 

 

 

L
Prihlásenie
*
*
Zapomenuté heslo
Zabudnuté heslo
L
X
X
X
Hore r
r
o